Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığının Malzeme Ve Hizmet Alımında Kdv İstisnası Olup Olmadığı

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığının Malzeme Ve Hizmet Alımında Kdv İstisnası Olup Olmadığı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

26696128-130[13-2016/19]-51956

03.10.2017

Konu

:

Türk Kızılayı … Şube Başkanlığının malzeme ve hizmet alımında KDV istisnası olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Türk Kızılayı … Şube Başkanlığınızın şehir merkezine 33 km uzaklıkta bulunan kampınızdan, başarılı olan ancak ailesinin maddi durumu iyi olmayan ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerini ücretsiz olarak yararlandırdığınız, bahse konu kampta öğrencilere konaklama, barınma, beslenme, sosyal aktiviteler ve çeşitli konularda eğitimler verildiği, kampınıza ait tesislerin eski olması nedeniyle yıkılarak yeniden inşa edildiği belirtilerek, inşaatı tamamlanan kamp tesislerinde yapılacak tefrişatlarla ilgili olarak alınacak malzeme ve hizmet alımlarının KDV den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 13/h maddesinde, Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler; Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetlerinin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 13/h maddesinde düzenlenen istisna uygulamasının usul ve esaslarının açıklandığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-10) bölümünde,

            “… 15/4/2015 tarihinden itibaren;

            – Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler,

            …

            istisna kapsamına alınmıştır.

            Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerine yönelik istisna uygulaması Kanun maddesinde sayılan işlemlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde genel hükümlere göre KDV uygulanır.

            Türkiye Kızılay Derneğinin, söz konusu istisna hükmünde belirtilen faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları, idari bina, tesis ve teçhizatının temini, inşası, kurulması ve iletilmesine yönelik mal ve hizmet alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım, onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, elektrik, su, doğalgaz giderleri için de istisna uygulanmaz. Öte yandan, her türlü büro malzemesi ve kırtasiye alımları, istisna hükmünde belirtilen faaliyetler ile doğrudan ilgili olmayan yiyecek, giyecek, temizlik malzemeleri alımları ile hizmet teminleri istisna kapsamında yer almamaktadır.”          

           

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre; Türk Kızılayı … Şube Başkanlığınızın kamp tesislerinde yapılacak tefrişatlara ilişkin malzeme ve hizmet alımlarının, KDV Kanununun 13/h maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığının Malzeme Ve Hizmet Alımında Kdv İstisnası Olup Olmadığı

03.10.2017

B.07.1.GİB.4.26.-130[13-2016/19]-51956

Top
Menu