Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde Kurumların Yüklenici Firmalara Evrakları Verme Süreleri Hk.

Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde Kurumların Yüklenici Firmalara Evrakları Verme Süreleri Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.13-1027

18/04/2014

Konu

:

Ulusal güvenlik kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlerde kurumların yüklenici firmalara evrakları verme süreleri.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/f maddesi kapsamında ulusal güvenlik kuruluşlarına mal teslimi ve hizmet ifasında bulunduğu, 112 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca bu teslim ve hizmet ifaları sırasında temin edilmesi gereken EK-2 belgesinin ulusal güvenlik kuruluşlarından beyanname verme süresinden sonra temin edilebilmesi nedeniyle, KDV beyannamesinin elektronik ortamda gönderilme süresi içinde istenen bu belgelerin zamanında ibraz edilemediği ve düzeltme beyannamesi vermek zorunda kaldığınız belirtilerek, ulusal güvenlik kuruluşları tarafından düzenlenen söz konusu belgelerin şirketinize verilme süreleriyle alakalı bir zorunluluk olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun 13/f maddesine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler KDV den istisnadır.

Söz konusu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 112 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiş olup, Tebliğin (2.2.) “İstisnanın Uygulanması ” başlıklı bölümünde,

“2.2.1. Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde

Ulusal güvenlik kuruluşlarına istisna kapsamında doğrudan teslim ve hizmet ifasında bulunan yükleniciler, düzenleyecekleri faturada bu Tebliğin (2.1) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde istisna uygulayarak işlem yapacaklardır. Faturada istisna kapsamına girmeyen işlemler de bulunuyorsa, istisna olan işlemler ayrıca gösterilecektir. Bu mal ve hizmetleri alan ulusal güvenlik kuruluşları faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla örneği (Ek:2)’de yer alan yetkili birim amirinin mühür ve imzasının tatbik edileceği bir yazı vereceklerdir. Bu yazıda mükellefin kimlik bilgileri ile faturanın tarih ve numarasına yer verilerek, fatura muhteviyatı mal ve hizmetlerin 3065 sayılı KDV Kanununun 13/f maddesi gereğince KDV’den müstesna olduğu belirtilecektir. Bu yazının Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak yüklenici tarafından saklanacağı ve gerektiğinde yetkililere ibraz edileceği tabiidir.

İstisna kapsamına giren malların ulusal güvenlik kuruluşu tarafından ithal edilmesi halinde söz konusu yazı ilgili gümrük idaresine hitaben düzenlenecektir.

 …” denilmektedir.

Buna göre, ulusal güvenlik kuruluşlarına yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarında, bu mal ve hizmetleri alan ulusal güvenlik kuruluşları tarafından istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla düzenlenecek yazının (EK-2) şirketinize tesliminden sonra istisna kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde Kurumların Yüklenici Firmalara Evrakları Verme Süreleri Hk.

18.04.2014

39044742-KDV.13-1027

Top
Menu