Kdv İstisnası

Kdv İstisnasıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv İstisnası

T.C.

ERZİNCAN VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

61316220-2014/KDV İstisnası-6

01.08.2016

Konu

:

KDV İstisnası

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  “… Dükkanlı Sanayi Sitesi İnşaatı Yapım İşi”ni yüklenen …. unvanlı firma ile “Yapım İşine ait Sözleşme” imzaladığınızı belirtilerek, mal alış ve ödemelerinizde KDV’ye yönelik istisna olup olmadığı ile KDV istisnası olmaması durumunda inşaat maliyeti olarak hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

 

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

 

-17/4-k maddesinde, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinin KDV den istisna olduğu,

 

-30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği,

 

hüküm altına alınmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4) bölümünün ” 4.23. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine Tanınan İstisna” başlıklı bölümünde,

 

“3065 sayılı Kanunun (17/4-k) maddesine göre; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri  KDV’ den istisnadır.

 

Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, müteşebbis heyet, kooperatif veya diğer isimler altında iktisadi işletmeler oluşturulmaktadır. Bu organizasyonlar, arsayı temin etme, altyapıyı tamamlama, işyerlerini inşa etme gibi hizmetlerin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere kurulmaktadır. Sözü edilen organizasyonların sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimleri istisna kapsamına alınmıştır. Bu organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır. Ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanacağı tabiidir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla, söz konusu istisna hükmü yalnızca işyeri ve arsa teslimlerini kapsamakta olup, bunların dışında kooperatif tarafından yapılacak teslim ve hizmetler ile istisna kapsamındaki arsa ve işyeri teslimlerine ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler de dahil olmak üzere kooperatife yapılacak teslim ve hizmetler genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, Kanunun 30/a maddesi gereğince de vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin indirilmeyeceği hükme bağlandığından müteahhit firma tarafından yapılan teslimlerle ilgili yüklenilen vergilerin kooperatif tarafından indirim konusu yapılması mümkün olmayıp, işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağından iade edilmesi de söz konusu olmayacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv İstisnası

01.08.2016

B.07.4.DEF.0.24.10.00-2014/KDV İstisnası-6

 

Top
Menu