Üniversiteye Ait Sürekli Eğitim Ve Araştırma Merkezi Tarafından Verilen Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Kdv Oranı Hk.

Üniversiteye Ait Sürekli Eğitim Ve Araştırma Merkezi Tarafından Verilen Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Üniversiteye Ait Sürekli Eğitim Ve Araştırma Merkezi Tarafından Verilen Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-21-13

28/01/2012

Konu

:

KDV ORANI

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Üniversitenize ait Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde verilen eğitim programları ve danışmanlık hizmetlerinin tabi olduğu katma değer vergisi oranı ile kursiyer ve sponsorlardan tahsil edilen tutarların Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce hizmeti verenlere ödenmesinde uygulanacak katma değer vergisi oranı konusunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

            GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN      

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…” hükmü yer almış, 62 nci maddesinde ise “İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir…” denilmiş ve aynı Kanunun 94 üncü maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde de “Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre” vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

            Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

            Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre, Üniversitenizin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde eğitimi ve danışmanlık hizmeti veren kişilerin bir hizmet akdi ile işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı çalışmaları durumunda, bu kişilere yapılacak ödemelerin ücret kabul edilerek Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.

            Ancak, söz konusu kişilerin bir işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi hesabına çalışmaları durumunda ise elde ettikleri gelirin serbest meslek kazancı sayılması ve bu kişilere yapılacak ödemelerden de Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 2/b bendi uyarınca sorumlularca % 20 nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu faaliyetin arızi olarak yapılması halinde ise Gelir Vergisi Kanununun 82 inci maddesinin 4 üncü bendi uyarınca arızi serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin,

-1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, maddenin 2 nci fikrasında ise ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde de Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği belirtilmiştir.

            Öte yandan, KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 15 nci sırasında “Üniversite ve Yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri…” sayılmıştır.

            Bu hükümlere göre; Üniversitenize ait Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin eğitim programları, meslek edindirme kursları ile danışmanlık kapsamındaki hizmetleri KDV ye tabidir. KDV oranlarını düzenleyen 2007/13033 sayılı Kararname gereğince KDV ye tabi bu hizmetlerden eğitim ve öğretime ilişkin olanlara %8, danışmanlık hizmetlerine ise %18 oranında KDV uygulanacaktır.

            Diğer taraftan, Üniversitenize ait Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin karşılığında kursiyer ve sponsorlardan alınan tutarların Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce hizmeti veren kişilere ücret kapsamında ödenmesi halinde bu işlem KDV nin konusuna girmeyecektir. Hizmeti veren kişinin serbest meslek erbabı sayılması halinde, bu kişinin faaliyeti genel hükümler uyarınca KDV ye tabi olduğundan, Üniversite (Döner Sermaye İşletmesi) adına düzenleyeceği serbest meslek makbuzunda ifa ettiği hizmetin karşılığını oluşturan bedel üzerinden KDV hesaplamak suretiyle işlem yapılacaktır. Arızi nitelik taşıyan serbest meslek faaliyeti ise KDV nin konusuna girmediğinden KDV uygulanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                       

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Üniversiteye Ait Sürekli Eğitim Ve Araştırma Merkezi Tarafından Verilen Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Kdv Oranı Hk.

28.01.2012

B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-21-13

Top
Menu