2309.90.96.90.12, 2309.90.96.90.19 Gtip Numaralı Ürünlerin Kdv Oranı Hk.

2309.90.96.90.12, 2309.90.96.90.19 Gtip Numaralı Ürünlerin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130[I-14-27]-179

04/06/2014

Konu

:

2309.90.96.90.12, 2309.90.96.90.19 GTİP numaralı ürünlerin KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2309.90.96.90.12 ve 2309.90.96.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numaralı ürünlere uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/23) sırasında “Küspe …. her türlü fenni karma yemler, … saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri ….” ibaresi yer almaktadır.

           Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 23. faslı “Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler”i kapsamaktadır. Bu fasla ait 23.09 tarife pozisyonunda “Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar” tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında “2309.90.96.90.12 iz mineral maddeler” ve “2309.90.96.90.19 Diğerleri” GTİP numaraları da sayılmıştır.

            TGTC nin 23.09 tarife pozisyonuna ait GTİP numaralarındaki (2309.10 Kedi- köpek mamalarına ilişkin GTİP numaralarında tanımlanan mamalar hariç olmak üzere) hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/23) sırasında sayılan “her türlü fenni karma yemler … vb. hayvan yemleri” kapsamında değerlendirilmektedir.

            Buna göre, firmanız tarafından TGTC nin “2309.90.96.90.12 İzmineral maddeler” ile “2309.90.96.90.19 Diğerleri” GTİP numaraları kapsamındaki hayvan gıdası olarak kullanılan diğer müstahzarların 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/23) sırasında sayılan “her türlü fenni karma yemler … vb. hayvan yemleri” kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:2309.90.96.90.12, 2309.90.96.90.19 Gtip Numaralı Ürünlerin Kdv Oranı Hk.

04.06.2014

45404237-130[I-14-27]-179

Top
Menu