Vadesinde Ödenmeyen Emlak Vergisine Gecikme Zammı İlave Edilip Edilmeyeceği Hususu…

Vadesinde Ödenmeyen Emlak Vergisine Gecikme Zammı İlave Edilip Edilmeyeceği Hususu…

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 20.08.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.66/6685-4435/44191
KONU : Vadesinde ödenmeyen emlak vergisine
gecikme zammı ilave edilip edilmeyeceği hk.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne)

….. İli, ….. İlçesi, ….. Belediye Başkanlığının 18.07.2001 tarih ve ….. sayılı yazısının bir örneği ilişik olarak gönderilmiş olup, yazıda tereddüt edilen hususları hakkındaki görüşümüz aşağıda açıklanmıştır.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 10 ve 20 nci maddelerinde bir vergi dairesi faaliyet bölgesindeki bir mükellefe ait bina, arsa ve arazilerin ayrı bir beyannamede birleştirilerek beyan olunacak, 30 uncu maddesinde de emlak vergisinin birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti ise Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bir belediye sınırları içinde bir mükellefe ait aynı nitelikteki gayrimenkuller aynı beyannamede birleştirilerek beyan edilecek ve tek tahakkuk fişi düzenlenecektir. Bu suretle tahakkuk ettirilen verginin vadesinde ödenmemesi halinde ise tahakkuk ettirilen verginin vadesinde ödenmeyen kısmı için gecikme zammı hesaplanacaktır. Dolayısıyla aynı beyannamede beyan edilen arsaların toplam matrahı üzerinden tahakkuk ettirilecek verginin vadesinde ödenmemesi halinde, vadesinde ödenmeyen toplam vergi üzerinden gecikme zammının hesaplanması gerekmekte olup, beyannamede yer alan her bir arsa için ayrı ayrı vergi ve gecikme zammı hesaplanması söz konusu değildir.

Aynı belediye sınırları içindeki bir mükellefe ait arsa, arazi ve binaları ise ayrı ayrı beyannamelerle beyan edilecek ve beyan edilecek bu arsa, arazi ve binalarla ilgili olarak aynı aynı tahakkuk ettirilecek vergilerin ödenmemesi halinde de ödenmeyen her bir vergi türü için de vadesi dikkate almamak ayrı ayrı gecikme zammı tahakkuk ettirilmesi gerekir.

Bilgi edilmesini ve konu hakkındaki Bakanlıkları görüşünün belirlenerek gerekli duyurunun yapılmasını arz ederim.

Özelge:Vadesinde Ödenmeyen Emlak Vergisine Gecikme Zammı İlave Edilip Edilmeyeceği Hususu…

20.08.2001

B.07.0.GEL.0.66/6685-4435/44191

Top
Menu