Ytb Kapsamında Alınan Tıbbi Cihazın Geri İadesi Halinde Daha Önce Yapılan Mahsubla İlgili Yapılacak Düzeltme İşlemi Hk.

Ytb Kapsamında Alınan Tıbbi Cihazın Geri İadesi Halinde Daha Önce Yapılan Mahsubla İlgili Yapılacak Düzeltme İşlemi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-3154

06/12/2012

Konu

:

YTB kapsamında alınan tıbbi cihazın geri iadesi halinde daha önce yapılan mahsubla ilgili yapılacak düzeltme işlemi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizce yatırım teşvik belgesi sahibi … San. ve Tic. A.Ş.’ye Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesi kapsamında tıbbi cihaz satışında bulunulduğu, satışı yapılan tıbbi cihaz için yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin mahsuben iade işlemi gerçekleştikten sonra söz konusu firmanın tıbbi cihazı iade etmesi nedeniyle daha önce mahsuben iade alınan KDV ile ilgili yapılacak işlem hakkında görüşümüz sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

13/d maddesinde, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinin KDV’den istisna olduğu,

35 inci maddesinde malların iade edilmesi halinde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltebilecekleri, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesinin şart olduğu,

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, şirketinizin … San. ve Tic. A.Ş. ye 2010/Şubat ve Mart dönemlerinde KDV Kanununun 13/d maddesindeki istisna kapsamında teslim ettiği tıbbi cihazın 2010/Temmuz döneminde şirketinize iade edilmesi halinde, … San. ve Tic. A.Ş. tarafından şirketinize bir fatura düzenlenecek ve bu faturada KDV hesaplanmayacaktır.

Öte yandan, istisna kapsamındaki satışınızla ilgili haksız yere iadesine sebebiyet verilen KDV dolayısıyla pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunmanız halinde, haksız yere iade edilen vergi için iadenin yapıldığı tarihten itibaren pişmanlık zammı hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ytb Kapsamında Alınan Tıbbi Cihazın Geri İadesi Halinde Daha Önce Yapılan Mahsubla İlgili Yapılacak Düzeltme İşlemi Hk.

06.12.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-3154

Top
Menu