Yurt Dışındaki Müşterilere Yönelik Olarak Yabancı İnternet Servis Sağlayıcısı Firmalarına Verilen…

Yurt Dışındaki Müşterilere Yönelik Olarak Yabancı İnternet Servis Sağlayıcısı Firmalarına Verilen…konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurt Dışındaki Müşterilere Yönelik Olarak Yabancı İnternet Servis Sağlayıcısı Firmalarına Verilen... 

T.C.

maliye bakanlığı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAYI:B.07.1.GiB.0.54/5401-

İLGİ:   03/06/2005 tarih ve T.C.2005-0014 sayılı yazımız.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İlgide kayıtlı yazımızda şirketinizin Telekomünikasyon Kurumundan lisans aldığı. ………… A.Ş. ile ara bağlantı anlaşması yaparak faaliyete geçtiği merkezi yurt dışında bulunan şirketinin Tiirkiye’de mukim olmayan müşterilerinin Türkiye’deki kişi ve kuruluşları aramasının şirketinizin sahip olduğu şebeke ve santraller aracılığı ile gerçekleştiği, bu hizmetin yurt içindeki bölümüyle ilgili olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. ‘nin görüşme bedellerine ilişkin faturada %18 katma değer vergisi ve %15 özel iletişim vergisi tahakkuk ettirerek şirketinizden tahsil ettiği,  şirketinizin bu telekomünikasyon hizmeti için ….. . şirketine düzenlediği faturada katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi göstermediği belirtilerek. şirketinizin …… şirketine verdiği bu hizmeti nedeniyle yüklendiği Katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi için iade talebinde bulunup bulunamayacağı. bulunamayacaksa nasıl bir işlem yapılacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

1/1. maddesinde, Türkiye’de ticari: sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/3-a maddesinde ise, posta. telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetlerinin KDV’ye tabi olduğu.

6/b maddesinde. hizmet işlemlerinde hizmetin Türkiye’de yapılmasının veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının işlemin Türkiye’de yapılmasını ifade ettiği,

9. maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgahının işyerinin kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması halinde, vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutulacağı.

11/1 -a  maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

12/2. maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanununun 11. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 26 Sen No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (K) bölümünde, hizmet ihracatında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için;

  • 1- Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılması,
  • 2- Fatura veya benzeri nitelikteki belgelerin yurt dışındaki müşteri adına
    düzenlenmesi,
  • 3- Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi,
  • 4- Hizmetten yurt dışında yararlanılması,

şartlarının birlikte gerçekleştirilmiş olması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Gider Vergileri Kanununun 39. maddesinde. verginin konusu, mükellefleri ve telekomünikasyon hizmetlerine uygulanacak oranlar belirtildikten sonra. bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Buna göre, yurt dışından Türkiye’ye yapılan elektronik mesaj iletilerinde, şirketiniz tarafından yurt dışındaki müşterilere yönelik olarak yabancı İnternet servis sağlayıcısı firmalarına verilen telekomünikasyon hizmeti Türkiye’de ifa edildiğinden katma değer vergisinin konusuna girmektedir. Ancak. yurt dışında faydalanılan bu hizmetin 26 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (K) bölümünde belirtilen diğer şartların da birlikte gerçekleşmiş olması halinde ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi ve şirketiniz tarafından yurt dışında bulunan İnternet servis sağlayıcılarına düzenlenen faturada yer alacak tutar üzerinden katma değer vergisinin hesaplanmaması gerekmektedir. Bu işlemlerin bünyesine giren katma değer vergisinin indirim yoluyla telafi edilememesi halinde genel esaslar çerçevesinde tarafımıza iadesi mümkün bulunmaktadır.

Katma değer vergisi yönünden hizmet ihracı kapsamında değerlendirilen bu hizmetin özel iletişim vergisi yönünden de hizmet ihracı olarak değerlendirilerek bu hizmetin bünyesine giren özel iletişim vergisinin özel iletişim vergisi beyannamelerinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, özel iletişim vergisinin indirim yoluyla telafi edilememesi halinde iade edilebileceği konusunda bir düzenleme bulunmadığından izleyen beyannamelerde gelecek dönemlere aktarılmak suretiyle indirim hesaplarında muhafaza edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yurt Dışındaki Müşterilere Yönelik Olarak Yabancı İnternet Servis Sağlayıcısı Firmalarına Verilen…

03.08.2005

B.07.1.GiB.0.54/5401-

Top
Menu