Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Yurt Dışı Satışı Firma Tarafından Düzenlenen “credit Note” Belgesi Hk.

Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Yurt Dışı Satışı Firma Tarafından Düzenlenen “credit Note” Belgesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Yurt Dışı Satışı Firma Tarafından Düzenlenen  

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV GENEL-1720

25/05/2012

Konu

:

Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili yurt dışı satışı firma tarafından düzenlenen “credit note” belgesi hakkında

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ithal ettiğiniz mallara ilişkin olarak yurt dışı satıcı firma tarafından söz konusu malların fiyatında değişiklik ve iskonto yapılması nedeniyle  “credit note” düzenlenmesi durumunda bu belgede belirtilen tutar üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 35 inci maddesine göre; malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef, bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltecektir.

            Ayrıca, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonlarında belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontolar nedeniyle işlemlerin matrahında değişiklik vuku bulması halinde ne şekilde hareket edileceğine yönelik açıklamalara 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (6.2.) numaralı bölümünde yer verilmiştir.

            Buna göre, fiili ithal tarihinden sonra yurtdışındaki firmanın alış iskontosu nedeniyle tarafınıza göndereceği “credit note” belgesine istinaden lehinize bir fiyat indirimi yapılması durumunda, yapılan indirimler nedeniyle işlemin matrahında değişiklik vuku bulmakta olup, bu değişikliğin Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre düzeltilmesi gerekmektedir.

            Bu itibarla, söz konusu malların ithali sırasında ödenen KDV tutarlarının indirim konusu yapıldığı hususu da dikkate alınarak, mal bedelinde meydana gelen değişikliğe paralel olarak indirim tutarları da düzeltilecektir.

            Bu düzeltme işlemi, matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde fazladan indirilen tutar, “ilave edilecek KDV” satırında beyan edilmek suretiyle yapılacağından, yurtdışındaki satıcı adına fatura düzenlenmesine ve indirim tutarı üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Yurt Dışı Satışı Firma Tarafından Düzenlenen “credit Note” Belgesi Hk.

25.05.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV GENEL-1720

Top
Menu