Tersanelerde Verilen Acentelik Hizmetinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

Tersanelerde Verilen Acentelik Hizmetinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.13-1490

28/05/2014

Konu

:

Tersanelerde verilen acentelik hizmetinin KDV karşısındaki durumu.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından Türk karasularında ve limanlarında yerli ve yabancı gemilere acentelik hizmeti verildiği, …….. isimli ………. bayraklı gemiye ……… Tersanesinde verilen acentelik hizmetleri için KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında KDV istisnası uygulandığı belirtilerek adı geçen gemiye tersanede kaldığı süre içerisinde verilen acentelik hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            26/4/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/5/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2) bölümünde liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlere ilişkin istisna hakkında açıklamalar yapılmıştır.

             Buna göre, Marmara Denizinde yer alan ancak KDV Genel Uygulama Tebliğinin yukarıda belirtilen bölümündeki liman tanımına girmeyen tersanede verilen acentelik hizmetinin KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında vergiden istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tersanelerde Verilen Acentelik Hizmetinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

28.05.2014

39044742-KDV.13-1490

Son Yorumlananlar
Top
Menu