5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Borçlanılan Tutarın (doğum Borçlanması) Gelir Vergisi Matrahının Tayininde Dikate Alınıp Alınmayacağı Hk.
 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık gELİR mÜDÜRLÜĞÜ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.43.10.00-6417/4152-15

10/06/2011

Konu

:

5510 sayılı Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre borçlanılan tutarın (Doğum Borçlanması) gelir vergisi matrahının tayininde dikate alınıp alınmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 16.09.2010 tarih ve 2010/106 No.lu Hizmet Borçlanması İşlemleri Genelgesi gereği iki çocuğunuz için doğum borçlanması yaptığınızı belirterek, ödemiş olduğunuz söz konusu borçlanma tutarının, gelir vergisi matrahından indirilip indirilmeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.

Borçlanma, aidat ve primlerin ücretin safi tutarının tespitinde gayrisafi ücret tutarından ne şekilde indirileceği 111 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğinde açıklanmıştır.

Buna göre, emeklilik aidat  ve sosyal sigortalar primlerinin gider olarak indirilmesi kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle  ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nispetine bakılmaksızın kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının bulunmasında gider olarak indirilmesi, aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşıncaya kadar bu miktarın ücretlerin vergiye tabi tutarından indirilmesi gerekir.

Bu nedenle, tarafınızca defaten veya taksitler halinde ödenen borçlanma priminin tutar ve oranına bakılmaksızın ilgili kuruma ödendiği tarihten sonraki dönemlerde elde edeceğiniz ücretlere ait vergi matrahının tespitinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu durumda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanununun sigortalıların borçlanabileceği süreler başlıklı  41 inci maddesinin (a) fıkrasına göre doğum izin sürelerini borçlanmanız nedeniyle, ödediğiniz borçlanma aidat ve primlerinin de gelir vergisi matrahının tespitinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Borçlanılan Tutarın (doğum Borçlanması) Gelir Vergisi Matrahının Tayininde Dikate Alınıp Alınmayacağı Hk.

10.06.2011

B.07.4.DEF.0.43.10.00-6417/4152-15

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Borçlanılan Tutarın (doğum Borçlanması) Gelir Vergisi Matrahının Tayininde Dikate Alınıp Alınmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu