Garanti Kapsamındaki Tamir Ve Bakım Hizmetlerinin Yetkili Servisler Vasıtasıyla Verilmesi Durumunda Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Ve Belge Düzeninin Nasıl Olacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Garanti Kapsamındaki Tamir Ve Bakım Hizmetlerinin Yetkili Servisler Vasıtasıyla Verilmesi Durumunda Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Ve Belge Düzeninin Nasıl Olacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1694

30/09/2011

Konu

:

Garanti kapsamındaki tamir ve bakım hizmetlerinin yetkili servisler vasıtasıyla verilmesi durumunda KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve belge düzeninin nasıl olacağı.

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … marka ürünlerin ithalatçısı ve satıcısı konumunda olduğunuz, ithal ederek satışını yapmış olduğunuz ürünlerin garanti kapsamındaki tamir, bakım ve yenileme hizmetlerinin, yetkili servisleriniz vasıtasıyla verilmesi durumunda katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı ile belge düzeninin nasıl olacağı ve bu kapsamda verilen hizmet bedellerinin …’de mukim ana firmanıza yansıtılması halinde katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun;

            – 227’nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi  olduğu,

            – 229’uncu maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,

            – 231’inci maddenin 5’inci fıkrasında ise,  faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı

             hükümleri yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun;

            – 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasında, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest  meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

            – 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            – 11’inci maddesinin 1’inci fıkrasında, yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            – 12’nci maddesinin 2’nci fıkrasında, bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurtdışında faydalanılması gerektiği,

            – 20’nci maddesinin 1’inci fıkrasında da teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Garanti kapsamındaki teslim ve hizmetlerde, teslim veya hizmet nihai tüketiciye yapılmakla birlikte yetkili servisler yapmış oldukları işlem bedellerini nihai tüketiciden değil garantiyi veren sistemin bir unsuru olan ithalatçı veya yetkili satıcıdan almakta, asıl firmanın yurtdışında mukim olması halinde ise ithalatçı veya yetkili satıcılar söz konusu bedelleri yurtdışındaki firmadan tahsil etmektedirler.

            Bu çerçevede;

            – Garanti verilerek yapılan işleme ait maliyetin bir unsuru olarak başlangıçta işlem bedeli içerisinde tahsil edildiğinden yetkili servisler tarafından alıcılara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler için KDV hesaplanması söz konusu değildir. Bu nedenle garanti kapsamında yetkili servislerin alıcılara bedelsiz olarak yaptığı teslim ve hizmetler için yetkili servis tarafından nihai tüketici olan alıcılar adına fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

            – Bu teslim ve hizmetleri fiilen yapan yetkili servisler teslim veya hizmet bedelini ürünün sahibi olan müşteriden almasa bile garantiyi veren ithalatçı veya yetkili  satıcılardan tahsil etmektedir. Burada ürünün sahibine değil, garantiyi veren sistemin bir unsuru olan ithalatçı veya yetkili satıcılara bedel karşılığı yapılan bir hizmet söz konusu olup bu hizmet KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre vergiye tabidir. Buna göre, yetkili servis tarafından ithalatçı ve yetkili satıcı olan firmanız adına teslim veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

            – Söz konusu bedelin ithalatçı veya yetkili satıcılar tarafından yurt dışındaki satıcı firmaya yansıtılmasında ise işlemler Türkiye’de gerçekleştiğinden yurtdışındaki firma adına düzenlenecek faturada genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanacak, bu kapsamda verilen hizmetlerden yurtdışındaki firma Türkiye’de yararlandığından hizmet ihracı istisnası uygulanması söz konusu olmayacaktır.                    

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Garanti Kapsamındaki Tamir Ve Bakım Hizmetlerinin Yetkili Servisler Vasıtasıyla Verilmesi Durumunda Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Ve Belge Düzeninin Nasıl Olacağı Hk.

30.09.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1694

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Garanti Kapsamındaki Tamir Ve Bakım Hizmetlerinin Yetkili Servisler Vasıtasıyla Verilmesi Durumunda Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Ve Belge Düzeninin Nasıl Olacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu