Test Amaçlı Bedelsiz Verilen Numune Ürünlerin Vuk,kdv Ve Ötv Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi Hk..

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-35-02-83371

16.10.2017

Konu

:

Test amaçlı bedelsiz verilen numune ürünlerin VUK,KDV ve ÖTV Kanunu yönünden değerlendirilmesi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından üretilen sigaraların satışının yapılabilmesini teminen Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin alınabilmesi ile bitkisel ürünlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Karantina Müdürlüğünce yasal kontrollerinin yapılabilmesi için, söz konusu kurumlara bedel tahsil etmeksizin test amacıyla numune ürün verilmesi işleminin KDV ve ÖTV’ye tabi olup olmadığı ile bu işlem dolayısıyla fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            1- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulaması

            Katma Değer Vergisi Kanununun;

            – (1/1) maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

            – 2 nci maddesinde, teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

            – (3/a) maddesinde, vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı

            hükme bağlanmıştır.

            Şirketiniz tarafından üretilen sigara ve bitkisel ürünlerin satışının yapılabilmesi için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Karantina Müdürlüğünden alınacak izin ve uygunluk belgeleri nedeniyle söz konusu kurumlara bedel tahsil etmeksizin test amacıyla verilen ve söz konusu Kurumlar tarafından test amacıyla kullanılan numune ürünler, yapılan iş ile ilgili sarfiyat niteliğinde olduğundan teslim olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

            Buna göre, Şirketiniz tarafından üretilen sigara ve bitkisel ürünlerin satışına ilişkin gerekli izin ve uygunluk belgelerinin alınabilmesini teminen, kamu kurumlarına, bedelsiz olarak ilgili mevzuatta uygun görülen miktarda test amaçlı ürün teslimi KDV’ye tabi bulunmamaktadır.

            2- 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulaması

            Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

            – (1/1) maddesinde, bu Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere vergiye tabi olduğu,

            – (2/1-e) maddesinde, teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini ifade ettiği,

            – (2/3-a) maddesinde, vergiye tabi malların vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılmasının, sarfının, işletmeden çekilmesinin veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin de teslim sayıldığı

            hükme bağlanmıştır.

            Bu hükümlere göre, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların ithali veya imal edenler tarafından alıcıya veya adına hareket edenlere teslimi ile bu malların her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi ÖTV’ye tabidir.

            Bununla birilikte, Şirketiniz tarafından imal edilen sigaraların ve diğer tütün mamullerinin satışının yapılabilmesi için Tütün Mamullerinin Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca “Piyasaya Arz ve Uygunluk Belgesi” alınabilmesi amacıyla Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna ve Bitki Karantinası Yönetmeliği gereği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ilgili mevzuatta uygun görülen miktarda bedel tahsil edilmeksizin test amacıyla numune verilmesi işlemi teslim olarak değerlendirilmediğinden, söz konusu işlem ÖTV’ye tabi bulunmamaktadır.

            3- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uygulaması

            Vergi Usul Kanununun;

            – 229 uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,

            – 232 nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura vermek ve istemek zorunda oldukları

            hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun (230/1-5) maddesi uyarınca, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

            Buna göre, Şirketiniz tarafından üretilen sigara ve bitkisel ürünlerin satışına ilişkin gerekli izin ve uygunluk belgelerinin alınabilmesini teminen, kamu kurumlarına, bedelsiz olarak ilgili mevzuatta uygun görülen miktarda test amaçlı numune ürün teslimi KDV’ye tabi olmadığından, bu işlem dolayısıyla fatura düzenlenmesine gerek bulunmamakla birlikte, söz konusu teslimlerle ilgili olarak test amaçlı numune olduklarına dair şerh düşülmek suretiyle sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Test Amaçlı Bedelsiz Verilen Numune Ürünlerin Vuk,kdv Ve Ötv Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi Hk..

16.10.2017

21152195-35-02-83371

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Test Amaçlı Bedelsiz Verilen Numune Ürünlerin Vuk,kdv Ve Ötv Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi Hk..
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu