Hayvansal Gübrenin G.v. Stopajı Ve Kdv’si Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hayvansal Gübrenin G.v. Stopajı Ve Kdv'si Hk. 

T.C.

YOZGAT VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

46464534-B.07.4.DEF.4.66.00.1-4

29/07/2013

Konu

:

Hayvansal gübrenin G.V. Stopajı ve KDV’si Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, çiftçilerden müstahsil makbuzu karşılığı hayvan gübresi (Dışkı) aldığınız belirtilerek, söz konusu alımlara ilişkin çiftçilere yapılacak ödemeler üzerinden tevkif edilecek gelir vergisi stopaj ve anılan ürünün satışında uygulanacak katma değer vergisi oranları hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında, zirai faaliyetten doğan kazancın zirai kazanç olduğu, ikinci fıkrasında ise zirai faaliyetin; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan; aynı Kanunun 94 üncü maddesinde, kimlerin, hangi ödemelerden tevkifat yapmak zorunda olduğu belirlenmiş olup, aynı maddede sayılanların yine aynı maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları, aynı maddenin “Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;”  başlıklı 11-a) (ii) alt bendinde; “(i) alt bendi dışında kalanlar için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile % 2. Yürürlük; 3.2.2009)” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu itibarla, çiftçilerden hayvansal gübrenin (dışkı) satın alınmasına bağlı olarak Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (11) numaralı bendi uyarınca % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Katma Değer Vergisi Kanununun; 1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 17/4-b maddesinde ise; Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan; KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; tarafınıza hayvansal gübre (dışkı) tesliminde bulunan çiftçilerin Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmaması halinde, söz konusu teslime ilişkin KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, teslimi gerçekleştiren çiftçilerin gerçek usulde vergiye tabi mükellef olmaları halinde ya da tarafınızca bahsi geçen gübrelerin satılması durumunda, söz konusu Kararname eki I ve II sayılı listelerde yer almayan hayvansal gübrenin tesliminde genel oranda (% 18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hayvansal Gübrenin G.v. Stopajı Ve Kdv’si Hk.

29.07.2013

46464534-B.07.4.DEF.4.66.00.1-4

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Hayvansal Gübrenin G.v. Stopajı Ve Kdv’si Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu