Minibüs Durağında Çalışan Kâhya, Değnekçilerin Vergilendirilmesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Minibüs Durağında Çalışan Kâhya, Değnekçilerin Vergilendirilmesi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

84098128-120.03.05.99[64/2013-1]-409

10/07/2013

Konu

:

Minibüs durağında çalışan kâhya, değnekçilerin vergilendirilmesi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 40 üyeli minibüs durağında, bekleme esnasında üyelere hizmet vermesi ve minibüslerin duraktan hareket saatlerinin kontrol edilmesi için personel istihdam etmek istediğiniz belirtilerek, söz konusu personelin vergisel durumu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

              193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinde,  “Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir.

             1- Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,

            2- Özel hizmetlerde çalışan şoförler,

            3- Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,

            4- Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,

           5-Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle Danıştay‘ın müspet mütalaasıyla Maliye Bakanlığı’nca bu kapsama alınanlar,

            Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.” hükmü yer almaktadır.

             Aynı Kanunun 106 ncı maddesinde, diğer ücretlerin vergilerinin, ücret sahiplerinin ikametgahının bulunduğu yerin vergi dairesince tarh edilmemişse, faaliyetlerini icra ettikleri yerin vergi dairesince tarh olunacağı, 109 uncu maddesinde, diğer ücretlerde gelir vergisinin hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde vergi karnelerini bağlı oldukları vergi dairesine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeye mecbur oldukları, 118 inci maddesinde de diğer ücretlerin vergisinin ödeme zamanları hükme bağlanmıştır.

             Diğer taraftan, Danıştay‘ın müspet mütalaası alınarak yayımlanan 76 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan 1 No.lu cetvelde, yük ve insan taşıyan nakil vasıtası sahiplerine bağlı olmayarak çalışan kahya ve kahya yardımcılarının elde ettikleri ücretlerin diğer ücret olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

            Konu hakkında Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğünce düzenlenen 19.03.2013 tarih ve 20130320455/2 sayılı yoklama fişinin tetkikinden, durakta hareket saatlerini belirlemek üzere çalışan kişinin işvereninin bulunmadığı, sadece bahşiş usulü çalıştığı anlaşılmıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, anılan durakta istihdam edilen ve sadece bahşiş usulü çalışan personelin, “Diğer Ücretli” olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup, bu kapsamda ödeme yapılan kişilerin vergi karnesiyle bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak vergilerini tarh ettirip ödemeleri gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Minibüs Durağında Çalışan Kâhya, Değnekçilerin Vergilendirilmesi Hk.

10.07.2013

84098128-120.03.05.99[64/2013-1]-409

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Minibüs Durağında Çalışan Kâhya, Değnekçilerin Vergilendirilmesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu