Ltd. Şti.nden A.ş.ne Dönüşen Şirketin E-faturaya Geçiş Tutarının Hesaplanması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

95133703-105[421-2013/10]-52

14/04/2014

Konu

:

Ltd. Şti.nden A.Ş.ne dönüşen şirketin E-Faturaya geçiş tutarının hesaplanması.

                İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile 14.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere elektronik fatura kullanma zorunluluğu getirilmesi hakkında düzenlemeler yapıldığı ve  elektronik fatura kullanma zorunluluğu getirilen mükellef gruplarının belirtildiği, firmanızın 30.11.2011 tarihinde nevi değişikliği yaparak Limited Şirketten Anonim Şirkete dönüşüm yaptığı, her iki şirketin de ayrı ayrı vergi numarasının bulunduğu, E-Faturaya geçiş rakamı olarak, brüt satış hasılatı rakamını, nevi değişikliği yaparak Anonim Şirkete dönüşüm yapmış olduğunuz 30.11.2011-31.12.2011 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan brüt satış hasılatını mı, yoksa nevi değişikliği yapmadan önceki Limited Şirket ve nevi değişikliğinden sonraki Anonim Şirketin yani her iki şirketinde brüt satışlarının toplamlarının mı dikkate alınacağı hakkında bilgi istenilmektedir.

                14.12.2012 tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “3.Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu” başlıklı bölümünün “3.1.Kapsama Giren Mükellefler” başlıklı bölümünde; “3.1.1.Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

            a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

            b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,”

            “3.2. Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi” başlıklı bölümünde;

           “3.2.1. 3.1. bölümde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;

             a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.)          

             b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmeleri zorunludur.” açıklamasına yer verilmiştir.

              Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Devir, bölünme ve hisse değişimi” başlıklı 19. maddesinde; ” (1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

            a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması.

           b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.

          (2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir…” hükmü yer almaktadır.

              Bu nedenle; şirketiniz nev’i değişikliği öncesindeki limited şirketin devamı niteliğinde olduğundan, 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki tutarların hesabında, nev’i değişikliği yapmadan önceki Limited Şirketin brüt satışları ile nev’i değişikliğinden sonraki Anonim Şirketin brüt satışlarının toplamlarının dikkate alınması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ltd. Şti.nden A.ş.ne Dönüşen Şirketin E-faturaya Geçiş Tutarının Hesaplanması Hk.

14.04.2014

95133703-105[421-2013/10]-52

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Ltd. Şti.nden A.ş.ne Dönüşen Şirketin E-faturaya Geçiş Tutarının Hesaplanması Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu