Maden Kaynağının İşletimi İle İlgili Olarak Yatırılan Teminat Tutarlarının Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.
 

T.C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

47423198-KURUM-2012-02-22

13/11/2013

Konu

:

Maden kaynağının işletimi ile ilgili olarak yatırılan teminat tutarlarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … İli … İlçesi sınırları içerisinde bulanan maden kaynağının işletimiyle ilgili T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne teminat olarak yatırdığınız 18.865,32 TL tutarın, anılan Bakanlık tarafından 3213 sayılı Maden Kanununun 12 nci maddesinin yedinci fıkrasına istinaden irat kaydedildiği belirtilerek söz konusu teminat tutarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safî kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ise sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderlerinin kazancın tespitinde indirilmesinin kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

            Öte yandan, 3213 sayılı Maden Kanununun 12 nci maddesinin yedinci fıkrasında, “Ruhsatlı, ancak üretim veya işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldığının tespit edilmesi halinde, üretim faaliyetleri durdurularak teminat irat kaydedilir.” hükmü  yer almaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, üretim veya işletme izni olmadan üretim yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce 3213 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin yedinci fıkrasına istinaden irad kaydedilen teminat tutarının, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Maden Kaynağının İşletimi İle İlgili Olarak Yatırılan Teminat Tutarlarının Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.

13.11.2013

47423198-KURUM-2012-02-22

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Maden Kaynağının İşletimi İle İlgili Olarak Yatırılan Teminat Tutarlarının Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu