Muz Üretiminin Serada Yapılması Halinde İşletme Büyüklüğü Ölçüsükonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Muz Üretiminin Serada Yapılması Halinde İşletme Büyüklüğü Ölçüsü

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

38418978-120.02[52-17/2]-325354

12.09.2017

Konu

:

Muz üretiminin serada yapılması halinde işletme büyüklüğü ölçüsü

     

İlgi

:

04/05/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … ailenize ait 12 dönüm arazi üzerinde muz serası inşa etmeyi planladığınızı belirterek, zirai işletme büyüklüğü ölçülerinden seraya ilişkin ölçülerin mi yoksa muz ziraatine ilişkin ölçülerin mi dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında, zirai faaliyetten doğan kazancın zirai kazanç olduğu hükme bağlanmış, ikinci fıkrasında ise zirai faaliyetin; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade ettiği; aynı maddenin yedinci fıkrasında da yukarıda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelerin zirai işletme, bu işletmeleri işleten gerçek kişilere (Adi şirketler dahil), vergiye tabi olsun veya olmasınlar, çiftçi ve bu faaliyetler neticesinde istihsal olunan maddelere de mahsul denildiği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançların, bu Kanunun 94 üncü maddesine göre hâsılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirileceği; ancak 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançlarının gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilânço esasına göre) tespit olunarak vergilendirileceği, kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin bu kazançları için beyanname vermeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun, işletme büyüklüğü ölçülerinin belirlendiği 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde; 11 inci grup olarak, sera ve çiçekçilik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamının 8 dönümü; 19 uncu grup olarak, muz ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamının 30 dönümü aşanların, zirai kazançlarının gerçek usulde tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, muz ziraatinde zirai kazancın gerçek usulde tespitinde, muz üretiminin cam veya plastik serada yapılması halinde, Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinin 11 inci grubunda yer alan 8 dönümün dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Muz Üretiminin Serada Yapılması Halinde İşletme Büyüklüğü Ölçüsü

12.09.2017

B.07.1.GİB.4.06.16.01-120.02[52-17/2]-325354

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Muz Üretiminin Serada Yapılması Halinde İşletme Büyüklüğü Ölçüsü
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu