Serbest Bölgelerde Fason İmalat Yapan Firmanın Ücret İstisnasından Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

.4.35.16.01-176200-27

12/05/2010

Konu

:

Serbest bölgelerde fason imalat yapan firmanın ücret istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızın …. Serbest Bölgesinde bobin filtre sistemleri üretimi işi ile iştigal ettiği, yurt dışında bulunan yabancı şirketten geçici kabul rejimine göre getirdiğiniz ham yarı mamul madde ve malzemeyi kendi tesislerinizde yurt dışındaki yabancı firmanın emir ve talimatları doğrultusunda işledikten sonra yurt dışındaki firmaya geri gönderdiğiniz, 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ürettiğiniz ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç etmeniz nedeniyle, istihdam ettiğiniz personele ödediğiniz ücretleri gelir vergisinden istisna ederek muhtasar beyannamelerinizde tecil ettirdiğiniz, ancak 42 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği gereği tam tasdik raporu için yeminli mali müşavir ile yaptığınız şifai görüşmede firmanızın fason üretim yaptığı gerekçesi ile söz konusu istisnadan faydalanamayacağınızın bildirildiği belirtilerek, konu hakkındaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

25.11.2008 tarihli ve 27065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değiştirilen ve 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesinde, “Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az  % 85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir. …” hükmü mevcuttur.

Konu ile ilgili olarak 12.03.2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği’nin ” 3.7 Üretim ve Satış Tutarlarının YMM Raporu ile Tespit Edilmesi ” başlıklı bölümünün “3.7.1. Raporun Konusu ve İbraz Süreleri” başlıklı alt bölümünde;

“İstisna uygulamasında;

-Serbest bölgede üretilen ürünlerle bölge içinden, Türkiye’den veya dışarıdan alınan ürün tutarları,

-Bölge içine, Türkiye’ye veya yurt dışına satış tutarları,

-Bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az  % 85’inin yurt dışına ihraç edildiği,

hususlarının bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olduğunun yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek faaliyet raporu ile tevsik edilmesi üzerine, tecil edilen vergi terkin edilecektir. Düzenlenecek YMM faaliyet raporuna, Gümrük Çıkış Beyannamesi, Faaliyet Ruhsatı ile Kapasite Raporu örnekleri de eklenecektir.

Mükelleflerin sözleşmeli yeminli mali müşavirlerinin bulunması halinde, faaliyet raporunun sözleşmeli müşavirler tarafından düzenlenmesi yeterli olacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Aynı Tebliğin “İstisna Uygulamasında Özellik Gösteren Hususlar” başlıklı 4 üncü bölümünde ise “- Yurt içinden serbest bölgeye fason imalat kapsamında getirilen veya dahilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından bölgeye getirilen maddelerin bölge içinde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra ülke içine geri gönderilen veya bu ürünlerden yurt dışına ihraç edilen ürün bedelleri, %85 ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bölgedeki işletmelerin fason imalat yanında ayrıca bölge içinde üretim ve ihracat yapmaları durumunda ise, Kanunda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının tespitinde fason imalat dışında üretim yapılan ve ihraç edilen ürün bedelleri dikkate alınacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, söz konusu gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanma için aranan, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az  % 85’ini yurt dışına ihraç edilmesi şartının tespitinde, dahilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından bölgeye getirilip bölge içinde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra yurt dışına ihraç edilen ürün bedelleri dikkate alınmayacaktır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, serbest bölgede (dahilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından bölgeye getirip, bölge içinde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra yurt dışına ihraç edilen ürünler haricinde) üretmiş olduğunuz ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurtdışına ihraç ettiğinizin 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğindeki esaslar çerçevesinde yeminli mali müşavir raporuyla tevsik edilmesi halinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabileceğiniz tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgelerde Fason İmalat Yapan Firmanın Ücret İstisnasından Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.

12.05.2010

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-27

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Serbest Bölgelerde Fason İmalat Yapan Firmanın Ücret İstisnasından Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu