Yanlış Olarak Düzenlenen Sevk İrsaliyesinde Yanlış Yazılan Rakam Ve Yazının, Belgenin Aslı Ve Her Bir Sureti İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere, Okunacak Şekilde Çizilip, Üst Veya Yan Tarafına Doğrusu Yazılmak Ve İlgili Satırlara Kaşe Ve Yetkili İmza İle “düzeltmkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yanlış Olarak Düzenlenen Sevk İrsaliyesinde Yanlış Yazılan Rakam Ve Yazının, Belgenin Aslı Ve Her Bir Sureti İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere, Okunacak Şekilde Çizilip, Üst Veya Yan Tarafına Doğrusu Yazılmak Ve İlgili Satırlara Kaşe Ve Yetkili İmza İle  

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1557

09/09/2011

Konu

:

Yanlış yazılan sevk irsaliyesinin üstünü tek çizgi ile çizilip doğrusunun yazılıp yazılmayacağı.

            İlgi özelge talep formunuzda; Şirketinizce bilgisayar ortamında düzenlenen sevk irsaliyelerinde zaman zaman hataların olması sebebiyle, gerekli düzeltmenin; hatalı satırın üzeri tek çizgi ile çizilip doğru bilgi yazıldıktan sonra, kaşe ve yetkili imza ile “Düzeltmeler tarafımızdan yapılmıştır” ibaresi ilgili satıra yazılmak suretiyle yapıldığı belirtilerek, söz konusu işlemin usule uygun olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.      

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230’uncu maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır.

            Ayrıca, malın bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gerektiği aynı bentte düzenlenmiş olup, bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231’inci madde hükmünün uygulanacağı ve irsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiğinin ayrıca belirtileceği de hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, 164 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde mükelleflerin Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlemek zorunda oldukları belgeleri anlaşmalı matbaalara bastırmak ya da noterlere (noter olmayan yerlerde noterlik görevini ifa ile mükellef olanlara) tasdik ettirmek suretiyle kullanacakları belirtilmiş, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ile de anlaşmalı matbaalara bastırılacak belgeler için uyulacak esaslar tespit edilmiştir.

            206 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde ise sevk irsaliyesinin en az üç nüsha düzenleneceği, iki nüshasının mutlaka emtiayı taşıyan taşıtta bulundurulacağı ve en az üç nüsha düzenlenmemiş sevk irsaliyesinin hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiştir.

            Bu kapsamda, Vergi Usul Kanunu’nun 230’uncu maddesinin 5 numaralı bendine göre düzenlenme zorunluluğu bulunan sevk irsaliyesinin de söz konusu Tebliğ ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşmalı matbaalara bastırılmak ya da noterlere (noter olmayan yerlerde noterlik görevini ifa ile mükellef olanlara) tasdik ettirilmek suretiyle kullanılması ve en az üç nüsha olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu’nun 217’nci maddesinde; “Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir. Diğer bilumum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.

            Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek yasaktır.”  hükmü yer almaktadır.

            Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler üzerinde yapılacak düzeltmelerin de bu maddede belirtildiği şekilde yapılacağı tabiidir.

            Buna göre, Şirketinizce kullanılmak üzere 164 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşmalı matbaalara bastırılmış ya da noterlere (noter olmayan yerlerde noterlik görevini ifa ile mükellef olanlara) tasdik ettirilmiş sevk irsaliyesinin düzenlenmesi esnasında yanlış yazılan rakam ve yazının, belgenin aslı ve her bir sureti için ayrı ayrı olmak üzere, okunacak şekilde çizilip, üst veya yan tarafına doğrusu yazılmak ve ilgili satırlara kaşe ve yetkili imza ile “Düzeltmeler tarafımızdan yapılmıştır” ibaresi eklenmek suretiyle düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yanlış Olarak Düzenlenen Sevk İrsaliyesinde Yanlış Yazılan Rakam Ve Yazının, Belgenin Aslı Ve Her Bir Sureti İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere, Okunacak Şekilde Çizilip, Üst Veya Yan Tarafına Doğrusu Yazılmak Ve İlgili Satırlara Kaşe Ve Yetkili İmza İle “düzeltm

09.09.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1557

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yanlış Olarak Düzenlenen Sevk İrsaliyesinde Yanlış Yazılan Rakam Ve Yazının, Belgenin Aslı Ve Her Bir Sureti İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere, Okunacak Şekilde Çizilip, Üst Veya Yan Tarafına Doğrusu Yazılmak Ve İlgili Satırlara Kaşe Ve Yetkili İmza İle “düzeltm
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu