Medyumluk Faaliyetinin Vergilendirilmesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Medyumluk Faaliyetinin Vergilendirilmesi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[65-11/13]-364

14/03/2012

Konu

:

Medyumluk faaliyetinin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, medyum olduğunuzu ve söz konusu faaliyetiniz nedeniyle basit usulde vergi mükellefi olmak istediğinizi belirterek, mükellefiyetinizin basit usulde tesis edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.”  hükmüne yer verilmiş olup, dördüncü fıkrasında ise; “Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu Kanunda yazılı gerçek (Bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edilir.” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın, şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayanarak kendi nam ve hesabınıza yaptığınız medyumluk faaliyeti serbest meslek faaliyeti kapsamında olup, bu faaliyetiniz nedeniyle elde ettiğiniz gelirlerinizin serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, basit usulde vergileme esası ticari kazançların tespit şekline ilişkin olduğundan, serbest meslek faaliyeti kapsamında olan medyumluk faaliyetinden elde edilen serbest meslek kazancının basit usulde tespit edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Medyumluk Faaliyetinin Vergilendirilmesi Hk.

14.03.2012

B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[65-11/13]-364

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Medyumluk Faaliyetinin Vergilendirilmesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu