Sigorta Eksperliği Faaliyetinde Belge Düzeni Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32238-8233-746

19/09/2011

Konu

:

Sigorta eksperliği faaliyetinde belge düzeni hk.

           İlgi dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olarak sigorta ekspertizliği faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, söz konusu faaliyet nedeniyle serbest meslek kazanç defteri mi yoksa işletme hesabı defteri mi tutulacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61inci maddesinde “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da ücret kapsamına girmeyen ancak bu Kanunun uygulanmasında ücret olarak vergilendirilmesi uygun görülen bazı ödemeler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu fıkranın 5 inci bendinde; “Bilirkişilere, resmî arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler” in ücret olarak vergilendirileceği hükme bağlandığından, sigorta ekspertizliği faaliyetinden elde edilen gelirin ücret olarak kabul edilmesi ve ücretin vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Ücret Bordrosu” başlıklı 238 inci maddesinde, “İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanuna göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.” hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, sigorta eksperliği faaliyetinden elde edilen gelirin ücret olarak kabul edilmesi ve ücretin vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi nedeniyle elde edilen gelir için belge düzenleme ve defter tutma yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. Öte yandan; tarafınıza ödenen ücretler için işveren tarafından ücret bordrosu tanzim edilmesi gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sigorta Eksperliği Faaliyetinde Belge Düzeni Hk.

19.09.2011

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32238-8233-746

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Sigorta Eksperliği Faaliyetinde Belge Düzeni Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu