Taşeron Firmanın Şantiye Sahasına Gönderdiği Malzemeler İçin Düzenlediği Sevk İrsaliyesi İle Faturanın Hak Edişin Onaylanma Tarihi İle İlişkilendirilmesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Taşeron Firmanın Şantiye Sahasına Gönderdiği Malzemeler İçin Düzenlediği Sevk İrsaliyesi İle Faturanın Hak Edişin Onaylanma Tarihi İle İlişkilendirilmesi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2038

17/11/2011

Konu

:

Hak ediş ödemelerinin fatura ile ilişkilendirilmesi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin taşeronluk faaliyetinde bulunduğu, şantiye sahasına gönderdiğiniz malzemeler için sevk irsaliyesi düzenlediğiniz, ancak düzenlediğiniz sevk irsaliyesi ile faturayı, hak edişin onaylanma tarihi nedeniyle ilişkilendiremediğiniz belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika  olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Aynı Kanun’un 230’uncu maddesinin (5) numaralı bendinde, satılan malların alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın  alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesinin ve söz konusu irsaliyenin taşıtta bulundurulmasının şart olduğu, 231’inci maddenin (5) numaralı bendinde de faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

             Taşeron olarak asıl müteahhide vermiş olduğunuz hizmet sebebiyle elde ettiğiniz hak ediş bedeli için hak edişin tahakkuk ettiğini belgeleyen kabul tutanağının düzenlendiği yani hak ediş raporunun onaylandığı tarihten itibaren 7 gün içinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Diğer taraftan, taahhüt ettiğiniz hizmeti yerine getirmek için şantiye sahasına gönderdiğiniz malzemeler için düzenlediğiniz sevk irsaliyelerini, bu malzemeler için fatura tanzim edilmesi söz konusu olmadığından, hak ediş faturanız ile ilişkilendirmeniz gerekmektedir.

             Öte yandan, Şirketinize yapılacak olan istihkak ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarma işinden kaynaklanması halinde avans olarak yapılanlar da dahil olmak üzere hak ediş ödemeleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/1-a maddesi uyarınca tevkifat yapılması gerektiği gibi bu faaliyete ilişkin kâr veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edilip tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Taşeron Firmanın Şantiye Sahasına Gönderdiği Malzemeler İçin Düzenlediği Sevk İrsaliyesi İle Faturanın Hak Edişin Onaylanma Tarihi İle İlişkilendirilmesi Hk.

17.11.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2038

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Taşeron Firmanın Şantiye Sahasına Gönderdiği Malzemeler İçin Düzenlediği Sevk İrsaliyesi İle Faturanın Hak Edişin Onaylanma Tarihi İle İlişkilendirilmesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu