…..vakfına Ait Taşınmazların Bina İnşaat Harcı İle Plan Ve Proje Tasdik Harcından İstisna Tutulması; Bu Taşınmazlarla İlgili Olarak Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payının İse Aranılması Gerektiği Hakkında…

…..vakfına Ait Taşınmazların Bina İnşaat Harcı İle Plan Ve Proje Tasdik Harcından İstisna Tutulması; Bu Taşınmazlarla İlgili Olarak Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payının İse Aranılması Gerektiği Hakkında…
 

T. C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.66/666619-767/4940                                            16/1/2009

Konu:

…………………………… GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi:     ……………… tarihli ve …………….. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, ………. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mülkiyetinde tapuya tescilli bulunan ………. Kültür Sitesi binasına ruhsat verilmesi sırasında ilgili belediyece plan ve proje tasdik harcı, bina inşaat harcı ve kanalizasyon harcamalarına katılma payı talep edildiği belirtilerek konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında ek 6 ncı maddesinde yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabii olduğu; “İmarla ilgili harçlar” başlıklı 80 inci maddesinin (c) bendinde proje tasdik işlemlerinin plan ve proje tasdik harcına tabi tutulacağı; “Kanalizasyon harcamalarına katılma payı” başlıklı 87 nci maddesinde ise, belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, yeni kanalizasyon tesisi yapılması ve mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi halinde bu hizmetlerden faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, bu Kanunda söz konusu payla ilgili olarak ibadet yerleri dışında muafiyet uygulanacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Öte yandan, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendinde, bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan muaf olduğu hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, …………….. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait taşınmazların bina inşaat harcı ile plan ve proje tasdik harcından istisna tutulması; bu taşınmazlarla ilgili olarak kanalizasyon harcamalarına katılma payının ise aranılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Başkan a.

Özelge:…..vakfına Ait Taşınmazların Bina İnşaat Harcı İle Plan Ve Proje Tasdik Harcından İstisna Tutulması; Bu Taşınmazlarla İlgili Olarak Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payının İse Aranılması Gerektiği Hakkında…

16.01.2009

B.07.1.GİB.0.02.66/666619-767/4940

Top
Menu