Taşeron Sözlemesinindamga Vergisi Matrahı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Taşeron Sözlemesinindamga Vergisi Matrahı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 90792880-155[1-2012/2315]-890                                                                17/09/2014

Konu : Taşeron sözlemesinin damga vergisi matrahı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kooperatifiniz ile … Ltd. Şti. arasında düzenlenen taşeron sözleşmesine ait damga vergisi matrahına ilişkin görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılarak buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nev’i ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

Mezkûr kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan ve kooperatifiniz ile …. İnşaat Turizm Elektronik Mücevherat Taah. Tic. Ltd. Şti. (Taşeron) arasında 11/12/2012 tarihinde imzalanan sözleşmenin 1 inci maddesinde, sözleşmenin konusunun, kooperatif tarafından yaptırılmakta olan …İlçesi, … Mahallesi 43076 ada 2 parselde bulunan ve ana hatlarıyla 152 mesken, 8 işyeri ve müştemilatlarından (3 kapıcı dairesi, 1 kazan dairesi ve sosyal alanlar) oluşan yapım işleri olduğu, detaylı bölümün işverenle müteahhit arasındaki sözleşmenin eklerinde belirtildiği, yapılacak iş kooperatif ile taşeron arasında belirlenen fiyat taşeron sözleşme konusu işi bu bedel üzerinden noksansız olarak yapmayı kabul ve taahhüt ettiği, kooperatife 10 (on) adet konutun kalacağı, yükleniciye ise 73 (yetmiş üç) adet konut ve 4 (dört) adet işyeri verildiği; 4 üncü maddesinde, bu işin kesin teminatı olarak 10.000,00-TL’lik teminat senedi verileceği hususlarında mutabakata varıldığı hususları düzenlenmiştir.

Söz konusu sözleşmenin 1 ve 15 inci maddelerinde, arsa sahibi … ile S.S. … Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan 18/05/2011 tarihli “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Kat-Daire Karşılığı İnşaat Mukavelesi”ne atıf yapıldığı, bu sözleşmede ise … İli, … İlçesi, … ada … parsel numarasında kayıtlı en son emlâk vergi değeri üzerinden 1.975.000 TL kıymetindeki gayrimenkul üzerine bir bina inşaatı yapmak kayıt ve şartı ile arsanın müteahhit S.S. … Konut Yapı Kooperatifine satmayı vaad ve taahhüt edilmesine yönelik hususların düzenlendiği anlaşılmış, ancak sözleşmenin 1 inci maddesinde kooperatif ile taşeron arasında belirlenen fiyat taşeron sözleşme konusu işin bu bedel üzerinden yapılmasına yönelik hüküm ile ilgili sözleşme ve eklerinde bahse konu edilen bir sözleşme veya bedele ilişkin ek bilgiye rastlanılmamıştır.

Buna göre, Kooperatifiniz ile …. Ltd. Şti. (Taşeron) arasında 11/12/2012 tarihinde imzalanan sözleşmenin;

-1 inci maddesinde belirtildiği üzere kooperatif ile taşeron arasında fiyat belirlemesine yönelik ayrı bir sözleşme veya ek belge düzenlenmiş olması halinde, bu bedel ile atıf yapılan Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Kat-Daire Karşılığı İnşaat Mukavelesinde belirtilen 1.975.000 TL bedelin kıyaslanması sonucu en yüksek vergi alınmasını gerektiren bedel üzerinden,

– Sözleşme konusu iş bedelinin belirlenmemiş olması halinde ise, söz konusu sözleşmede atıfta bulunulan ve en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem olan Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Kat-Daire Karşılığı İnşaat Mukavelesinde belirtilen 1.975.000 TL bedel üzerinden,

488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre imzalandığı tarihte geçerli oran olan nispette damga vergisine tâbi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Taşeron Sözlemesinindamga Vergisi Matrahı Hk.

17.09.2014

90792880-155[1-2012/2315]-890

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Taşeron Sözlemesinindamga Vergisi Matrahı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu