Taşıma İşi İle Birbirinden Bağımsız, Ayrı Ayrı Talep Edilebilir Niteliği Bulunan Sigorta, Kasko Yaptırma Taahhüdü Ve Teminat Mektubu Verme Taahhütü Olmak Üzere Biribirine Bağlı Birden Fazla Akit Ve İşleme Yer Verilen “şoförlü Otomobil Ve Minibüs Kiralama

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı   : B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-2530

Konu : Taşıma işi ile birbirinden bağımsız, ayrı ayrı talep edilebilir niteliği bulunan sigorta, kasko yaptırma taahhüdü ve teminat mektubu verme taahhütü olmak üzere biribirine bağlı birden fazla akit ve işleme yer verilen “Şoförlü Otomobil ve Minibüs Kiralama Sözleşmesi” başlıklı kağıdın damga vergisi hk.

13/08/2012

….

İlgi :   … tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, özel bir şirket ile aranızda yapmayı düşündüğünüz herhangi bir tutar içermeyen, hizmetin yapılış şeklini ve kilometre birim fiyatlarını içeren “Şoförlü Otomobil ve Minibüs Kiralama Sözleşmesi”‘nin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imzalayanlar olduğu; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 10 uncu maddesinde, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Dilekçeniz ekinde yer alan “Şoförlü Otomobil ve Minibüs Kiralama Sözleşmesi”‘nin incelenmesinden, A şirketi ile firma arasında yapılacak taşıma işi ile ilgili hizmetlerin genel şartları ile tarafların bunlara ilişkin hak ve yükümlülükleri ile taahhütleri içerdiği, (2.24) maddesinde, firmanın en geç sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle A şirketi personeline kişi başı minimum 25.000 TL (yirmibeşbin Türk Lirası) teminat limiti ile (kişi başı koltuk sigortası) kaza sigortası yaptıracağını kabul, beyan ve taahhüt ettiği, firma tarafından söz konusu sigorta yaptırılmaksızın sözleşme konusu hizmetin her ne suretle olursa olsun verilmeye başlanmayacağı, firmanın istisna olarak otomobiller için sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle A şirketi personeline kişi başı 175.000 TL (yüzyetmişbeşbin Türk Lirası) teminat limiti ile sadece karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılacağını kabul, beyan ve taahhüt ettiği, (3.1) maddesinde, tarafların tahsis edilen binek otomobillerin her kullanımında olmaksızın araç çıkış noktası Anadolu Yakası için A şirketinin Ümraniye Operasyon Merkezi, Avrupa Yakası için ise A şirketinin Gayrettepe Genel Müdürlük Merkezi baz alınarak gidiş dönüş toplam kilometre olarak km birim fiyatı üzerinden ücretlendirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ettiği, bu sistematik üzerinden oluşturulan güzergah fiyat listesinin sözleşmenin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçasını teşkil edecek şekilde sözleşmenin ekini oluşturduğu; 5 inci maddesinde firmanın, bu sözleşme çerçevesindeki yükümlülükleri ile her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı A şirketinin firmadan talep edebileceği doğmuş/doğacak tüm alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere 50.000 TL (yazıyla ellibin Türk Lirası) tutarında ve A şirketince kabul edilecek bir banka tarafından tanzim edilecek kati, 1 yıl süreli ve gayrikabülürücu ekte bir örneği yer alan teminat mektubunu temin ederek, bu sözleşmenin imza tarihinde A şirketine teslim edeceği anlaşılmaktadır.

Buna göre, taşıma işi ile birbirinden bağımsız, ayrı ayrı talep edilebilir niteliği bulunan sigorta, kasko yaptırma taahhüdü ve teminat mektubu verme taahhütü olmak üzere biribirine bağlı birden fazla akit ve işleme yer verildiği anlaşılan özelge talep formunuz eki “Şoförlü Otomobil ve Minibüs Kiralama Sözleşmesi” nin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren personel sayısına göre hesaplanacak karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılması taahhüdüne ve kaza sigortası yaptırılması taahhüdüne ilişkin tutar ile teminat mektubu verme taahhüdüne ilişkin 50.000 TL’nin toplamı üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

              …

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

Özelge:Taşıma İşi İle Birbirinden Bağımsız, Ayrı Ayrı Talep Edilebilir Niteliği Bulunan Sigorta, Kasko Yaptırma Taahhüdü Ve Teminat Mektubu Verme Taahhütü Olmak Üzere Biribirine Bağlı Birden Fazla Akit Ve İşleme Yer Verilen “şoförlü Otomobil Ve Minibüs Kiralama

13.08.2012

B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-2530

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Taşıma İşi İle Birbirinden Bağımsız, Ayrı Ayrı Talep Edilebilir Niteliği Bulunan Sigorta, Kasko Yaptırma Taahhüdü Ve Teminat Mektubu Verme Taahhütü Olmak Üzere Biribirine Bağlı Birden Fazla Akit Ve İşleme Yer Verilen “şoförlü Otomobil Ve Minibüs Kiralama
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu