Kuruluşa Yapılan İnşaat İşlerinde, Bu Kuruluştan Kiralanan Araç Ve Gerece Ödenen Bedeller İçin Kiralama Şeklinde Bir Hizmetin Söz Konusu Olması Halinde, Bu Hizmetin Vergilendirileceği Tabiidir. Bu Durumda, Her İki Ayrı Ayrı Katma Değer Vergisi Hesaplanmas

Kuruluşa Yapılan İnşaat İşlerinde, Bu Kuruluştan Kiralanan Araç Ve Gerece Ödenen Bedeller İçin Kiralama Şeklinde Bir Hizmetin Söz Konusu Olması Halinde, Bu Hizmetin Vergilendirileceği Tabiidir. Bu Durumda, Her İki Ayrı Ayrı Katma Değer Vergisi Hesaplanmas

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 23.06.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5201-21/27378
KONU : Kuruluşa yapılan inşaat işlerinde, bu kuruluştan
kiralanan araç ve gerece ödenen bedeller için KDV uygulanıp
uygulanmayacağı hk.

……………….

İLGİ : 20.05.1998 tarihli dilekçeniz.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

….. Genel Müdürlüğü’ne yapılan inşaat işlerinde, bu kuruluşkan kiralanan araç ve gerece ödenen bedeller için katma değer uygulaması konusundaki ilgide kayıtlı dilekçeniz incelendi.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanması işlemleri katma değer vergisinin konusuna alınmıştır.

Bu hüküm gereğince, ….. Genel Müdürlüğü’ne ait iş makinalarının kiralanması işlemi katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Kanunun 4/2 maddesine göre, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer hizmet olması halinde, bunların her biri ayrı bir işlem olarak, teslim veya hizmet hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilecektir. Yazınızda, bahsi geçen olayda ….. Genel Müdürlüğü adına yaptığınız inşaat işi ile ….. Genel Müdürlüğü’nün firmanıza iş makinası kiralanması işlemlerinin ayrı ayrı vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle firmanızca yapılan taahhüt işine ait katma değer vergisi matrahından, …. Genel Müdürlüğü’nden kiralanan iş makinasına ait kira bedelinin düşülmesi söz konusu değildir.

Öte yandan, ilgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ….. tarih ve ….. sayılı özelgemizde, ….. Genel Müdürlüğü’nce işi yapan müteahide verilen malzeme ile belirli bir süre kullanım için araç ve ekipman verilmesi işleminin katma değer vergisine tabi olmayacağı belirtilmektedir. Mülkiyeti ….. Genel Müdürlüğü’ne ait olan malzemenin kendisine yapılan inşaat işlerinde kullanılmak üzere müteahhide verilmesi “teslim” hükmünde olmadığından katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.

Keza, araç ve ekipmanın da ödünç olarak verilmesi Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesiyle verginin konusuna alınan bir teslim olmadığından, katma değer vergisine tabi değildir.

Ancak, bu şekilde bedelsiz bir teslim olarak değil de kiralama şeklinde bir hizmetin söz konusu olması halinde, bu hizmetin vergilendirileceği tabiidir. Bu durumda, her iki ayrı ayrı katma değer vergisi hesaplanması gerektiğinden, hizmet bedellerinin katma değer vergisi matrahından indirilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Kuruluşa Yapılan İnşaat İşlerinde, Bu Kuruluştan Kiralanan Araç Ve Gerece Ödenen Bedeller İçin Kiralama Şeklinde Bir Hizmetin Söz Konusu Olması Halinde, Bu Hizmetin Vergilendirileceği Tabiidir. Bu Durumda, Her İki Ayrı Ayrı Katma Değer Vergisi Hesaplanmas

23.06.1998

B.07.0.GEL.0.52/5201-21/27378

Top
Menu