Kdv Tevkifatı Hk.

T.C.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı

:

47285862-130[9-2016/06]-490

07.03.2017

Konu

:

KDV Tevkifatı Hk.

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sağlık tesisinizce malzemeli yemek hizmeti aldığınızı ve yapılan işle ilgili olarak düzenlenen yemek faturası ekinde çalıştırılan personellerden dolayı tarafınıza asgari ücret fiyat farkı faturası düzenlendiği belirtilerek, düzenlenen fiyat farkına ilişkin faturada uygulanması gereken tevkifat oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde

Maliye Bakanlığı

nın, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

-24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil unsurlar olduğu,

hüküm altına alınmıştır.


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.2.4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri” başlıklı bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.

Öte yandan; 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın  “İşçilik maliyetlerindeki değişiklik” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“(1) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.

(2)İhale dokümanında sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi öngörülmüş ise, uygulama ayında fiilen ödenen ücret üzerinden fiyat farkına esas olacak brüt maliyet bulunur ve fiyat farkı, bu maliyete asgari ücretteki brüt artış oranı uygulanarak hesaplanır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak bu fıkraya göre belirlenen ücret esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.


(3)Uygulama ayına ilişkin aylık ücret bordrosunda belirtilen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ile idari şartnamede idarece öngörülen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı arasında farklılık olması halinde, bu değişiklik fiyat farkı hesabında dikkate alınır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yüklenici firma tarafından ifa edilen “Malzemeli Yemek Yapım Dağıtım ve Sonrası Hizmetlerinin Yaptırılması İşi” 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi olup, söz konusu işe yönelik olarak düzenlenen “36 Aylık Malzemeli Yemek Yapım ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Alımına Ait Sözleşme” nin (14/2) maddesi gereğince 4734 sayılı Kanunun Uygulamasına yönelik yayımlanan 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 6 ncı maddesinde yer alan hükme dayanılarak verilen hizmete yönelik hesaplanan fiyat farkı hizmet bedelinden ayrı mütalaa edilemeyeceğinden, düzenlenen asgari ücret farkı faturasında da bu kapsamda 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

07.03.2017

B.07.1.GİB.4.46.15.01-130[9-2016/06]-490

Kdv Tevkifatı Hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-9-34]-198

10/02/2012

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen “Teknik Danışmanlık ve Proje” işinin yüklenicisi olan firmaya adı geçen işin bir bölümünü teşkil eden “Sulama Projesi Yapım İşi” ni alt taşeron olarak yaptığınız belirtilmiş olup, adı geçen iş danışmanlık işi olarak geçtiğinden yüklenici firmaya düzenlemeniz gereken faturadaki KDV’nin tevkifata tabi olup olmadığı hususunun bildirilmesi istenilmiştir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş bulunmaktadır.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “A/1” bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapması gereken kuruluşlar, “A/2” bölümünde ise tevkifat kapsamına alınmış olan işlemlere yer verilmiştir.

            Aynı Tebliğin A/5-a bölümünde;

            – Yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere tevkifat uygulanacağı, ancak bu hizmetlerin, yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verilmesi halinde bu Tebliğin “Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri” başlıklı A/5-f bölümü kapsamında değerlendirileceği,

            – Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden bu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapmasının uygun görüldüğü ifade edilmiştir.

            Diğer taraftan; 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ve diğer tebliğlerde yapım işi dışındaki hizmetlerin alt yüklenicilere devredilmesi halinde tevkifat uygulanacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

            Buna göre; DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen “Teknik Danışmanlık ve Proje” işinin, DSİ Genel Müdürlüğü ile asıl yüklenici arasında yapım işi ile birlikte ifa edilen bir danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilerek yapım işleri kapsamında tevkifata tabi tutulması halinde, alt yüklenici olarak asıl yüklenici firmaya ifa edeceğiniz yapım işlerine ait KDV üzerinden 1/6 oranında tevkifat uygulanacak; söz konusu işin DSİ Genel Müdürlüğü ile asıl yüklenici arasında “danışmanlık ve denetim hizmetleri” kapsamında değerlendirilerek 1/2 oranında tevkifata tabi tutulması halinde ise yüklenici firmaya alt taşeron olarak verdiğiniz “Sulama Projesi Yapım İşi”nde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

10.02.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-9-34]-198

Kdv Tevkifatı Hk.

 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.43.10.00-16474-9834-3

12/01/2012

Konu

:

KDV TEVKİFATI

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kooperatifinizin, ortaklarına iş sağlamak amacıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünün açmış olduğu pikap ve minibüs kiralama ihalesine girerek minibüs kiralama işini aldığı, söz konsu işte  kooperatifinize ait herhangi bir araç çalıştırılmayacağı, işin sigortalı veya ücretli şoför çalıştırılmaksızın gelir vergisi mükellefi olan ve kendi işinde kendisi çalışan üyeleriniz tarafından kendilerine ait araçlar kullanılarak ifa edileceği  belirtilerek kooperatifinizin ilgili kuruma kesileceği faturalar ile üyelerinizin kooperatifinize keseceği faturalarda KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

           KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımızın yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 1/12/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, KDV mükelleflerinin, alt işverenlerden  veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü temin hizmetlerine ait KDV yi  %90 oranında tevkifata tabi tutarak sorumlu sıfatıyla beyan etmeleri uygun görülmüş, bu uygulama 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 5/1/2006 tarihinden itibaren 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin satın alacağı işgücü temin hizmetlerine de teşmil edilmiştir.         

            Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 60 No.lu KDV Sirkülerinin, “İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünde; bütün KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olsun olmasın 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan  kurum, kuruluş ve işletmelerin, temin ettikleri işgücü hizmetinin bedeli üzerinden hesaplanan KDV yi  % 90 oranında tevkifata tabi tutacakları belirtilmiştir.

            İşgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

            Konuyla ilgili olarak, kooperatifiniz tarafından ibraz edilen sözleşmenin tetkikinden, işin araç kiralama hizmeti olduğu, Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğüne kooperatifiniz tarafından ifa edilen minibüs kiralama hizmetinde kullanılan araçların kooperatifinize ait olmadığı ve söz konusu hizmetin kooperatif üyelerinize ait ve kendileri tarafından kullanılan araçlarla ifa edildiği anlaşılmaktadır.

            Dolayısıyla, hizmetin ifasında kullanılan elemanlar (şoförler), kooperatifinize hizmet akdiyle bağlı olmadıklarından (bir başka deyişle kooperatifiniz bünyesinde böyle bir işgücü bulunmadığından), bu işlemin işgücü temin hizmeti olarak nitelendirilmesi ve kooperatifiniz tarafından adı geçen işletme müdürlüğüne kesilecek faturalarda tevkifat uygulanması söz konusu değildir.

            Ayrıca, üyeleriniz tarafından kooperatifinize verilen hizmetin de işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilmesi söz konusu olmayıp üyelerinizin kooperatifinize düzenleyeceği faturalarda da KDV tevkifatuı uygulanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

12.01.2012

B.07.4.DEF.0.43.10.00-16474-9834-3

Kdv Tevkifatı Hk.

T.C.

GİRESUN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

97677631-130[9-2014/1]-3

18/02/2016

Konu

:

KDV Tevkifatı

 


 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Dereli Köylere Hizmet Götürme Birliğine ekskavatör hizmeti sunduğunuzu, İdarenin bunu iş gücü temin hizmeti olarak değerlendirdiği ve 9/10 oranında tevkifata tabi tuttuğu, bu kapsamda tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak ise tevkifat oranı hakkında tereddüte düştüğünüz anlaşılmıştır.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

 

            Bu yetkiye dayanılarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 

            (I/C-2.1.3.1.) bölümünde; kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere;

 

            “a) KDV mükellefleri, (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

 

            b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

 

            – 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,” sorumlu tutulacağı,

 

            (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünde;

 

            “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

 

            (I/C-2.1.3.2.1.2.) bölümünde;

 

            “Bu bölüm kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir:

 

            – Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

 

            – Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.”

 

            (I/C-2.1.3.2.5.1.) bölümünde;

 

            “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

 

           (I/C-2.1.3.2.5.2.) bölümünde ise;

 

            “…

 

            Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilir.”

 

            açıklamalarına yer verilmiştir.

          

            Özelge talep formunuz ekinde yer alan sözleşmenin incelenmesinden, Dereli Köylere Hizmet Götürme Birliğine saatlik ücret üzerinden ekskavatör hizmeti verildiği,  bütün giderlerin ( mazot, yağ, bakım, onarım, personel, vergi, sigorta, yedek parça, v.s.) tarafınızca karşılandığı anlaşılmıştır.

 

           Bu açıklamalar çerçevesinde, ekskavatöre ilişkin bütün giderlerin ( mazot, yağ, bakım, onarım, personel, vergi, sigorta, yedek parça, v.s.) tarafınızca karşılanmak suretiyle Köylere Hizmet Götürme Birliğine vermiş olduğunuz ekskavatör hizmeti, KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2.1.3.2.1.1. bölümü kapsamında (2/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

18.02.2016

97677631-130[9-2014/1]-3

Kdv Tevkifatı Hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı

:

96620903-130[9/1-2012/14]-91

23/10/2013

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanız ile … Müdürlüğü arasında makine parkında bulunan Komatsu ağır toprak kamyonlarının damper, ana şase, iş makinelerinin şase, yürüyüş takımlarının kaynak ve torna işleri, iş makinelerinin ve plakalı araçların kaporta, Kuruma ait arazideki Marion ekskavatörlerin bom çatlaklarının yürüyüş takımlarının, kova adaptörü ve kova dil dolgusu kaynak işleri ve gerekli görülen torna işleri, Kurum bünyesinde her nevi muhtelif kaynak ve torna işleri, bütün iş makinelerinde kullanılan hidrolik hortumların yapılması, isteğe uygun çelik konstrüksiyon imalatının yapılması ve yapılan işlerin boyalarının yapılması işi için hizmet sözleşmesi düzenlendiği belirtilerek katma değer vergisi (KDV) tevkifatının nasıl uygulanacağı konusunda bilgi istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 01/05/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.2.3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri” başlıklı bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Aynı Tebliğin “3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri” bölümünde, Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, ” 3.2.5.2.1. Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.

Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanacaktır.

– Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

– Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

Şirketiniz ile … Müdürlüğü arasında düzenlenen hizmet alımına ait sözleşmenin 3 üncü maddesinde ” İş Tanımı ” ” Sözleşme konusu iş; …  nin makine parkında bulunan Komatsu ağır toprak kamyonlarının damper ana şase, iş makinelerinin şase yürüyüş takımlarının kaynak ve torna işleri, iş makinelerinin ve plakalı araçların kaporta, … ye ait arazideki Marion ekskavatörlerin bom çatlaklarının yürüyüş takımlarının, kova adaptörü ve kova dil dolgusu kaynak işleri ve gerekli görülen torna işleri, … bünyesinde her nevi muhtelif kaynak ve torna işleri, bütün iş makinelerinde kullanılan hidrolik hortumların yapılması, isteğe uygun çelik konstrüksiyon imalatının yapılması ve yapılan işlerin boyalarının yapılması işleridir.” şeklinde belirtilmiştir.

Teknik şartnamenin 3.4 üncü maddesinde;” Kaynak atölyesine gelen her türlü kaynak, torna, tesviye, kaporta ve boya işleri … tarafından belirlenen sorumlu elemanca personele tarif edilecek, yapılması istenilen iş, tarif edildiği şekil ve esaslara uygun olarak yapılacaktır.” denilmektedir. 6.1 inci maddesinde ” Kaynak atölyesinde çalışacak personelin iş başı ve paydos saatleri … personeli ile aynı olup bu saatlere kesinlikle riayet edilecektir.” ve 6.4 üncü maddesinde ise ” Kaynak ve torna atölyesinde çalışan yüklenici elemanlarının yapmış olduğu her türlü kaynak, kaporta, torna, tesviye ve boya işleri …  nin tayin etmiş olduğu teknik sorumlu tarafından kontrol edilecektir. Kontrol esnasında isteğe uygun olmayan işler kabul edilmeyip tekrar yaptırılacaktır.” ifadeleri yer almaktadır.

Teknik Şartnamenin çalışma saatlerine ilişkin 9.1 inci maddesinde; ” Bu şartname konusu işler, Cumartesi günü de dahil olmak üzere 6 (altı) çalışma gününde yapılacaktır. …  nin gerekli görmesi halinde işin durumuna göre Pazar günleri de gerekli sayıda eleman isteyecek ve yüklenici de istenilen sayıda eleman verecektir. Bu gibi çalışmalarda Pazar çalışma ücreti 4857 sayılı İş Kanununa göre düzenlenir.” denilmekte olup,  9.2 nci maddesinde ise ” Kaynak atölyesinin çalışma saatleri … atölye çalışanları ile aynı olup Cumartesi günleri de çalışacaktır. Ancak Ç.L.İ. tarafından görülen lüzum üzerine çalışmasını gerektirecek kaynak işlerinin çıkması halinde çalışma saati uzayabilecektir. Başlanılan işi bitirmeden işi bırakmayacaktır. Fazla mesaiye kalan elemanlara fazla mesai ücretleri 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenir.” ifadesi yer almaktadır.

Buna göre, sözleşme, idari ve teknik şartnamelerdeki belirlemeler ile mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, … Müdürlüğü kaynak kaporta ve tornahanesinin 19 kişi ile bir yıl süreli işletilmesi işinde kullanılan elemanların sevk, idare ve kontrolünün … Müdürlüğüne ait olduğu anlaşıldığından, bu hizmetin işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilerek hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV 9/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

23.10.2013

96620903-130[9/1-2012/14]-91

Kdv Tevkifatı Hk.

 


T.C.

NİĞDE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

43626428-001.03-1

30/04/2013

Konu

:

KDV Tevkifat Uygulamasında Fatura Limiti


 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

             Kurumunuzun 5355 sayılı Mahalli İdareler Kanunu hükmünde kurulmuş bir kamu kurumu olduğu belirtilerek, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleriyle işbirliği ile açılan kurslarda halı firmalarına fason el halısı imalatı yaptığınız, kursiyerlerin mağdur olmaması için dokunan halılar bittikçe fatura kestiğiniz ve firmalardan alınan dokuma ücretini kursiyerlere dağıttığınız belirtilmekte ve

            Firmalara bazen bir halı bazen birden fazla halı için kesilen faturalarda tutarın 1.000TL’nin altında kaldığı, ancak bazen aynı firmaya birden fazla fatura kesilebildiğinden bahisle 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.4.1 Tevkifat Uygulamasında Sınır” bölümünde belirtilen her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı taktirde tevkifata tabi tutulmayacağı hükmünün nasıl uygulanacağı hakkında

            bilgi talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.4.1.2. Kısmi tevkifat uygulaması, kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 ¨’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır

            Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.

            Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır. ” denilmektedir.

            Öte yandan, KDV Kanununun 10/a maddesine göre hizmet işlemlerinde vergiyi doğuran olay fatura hizmetin ifasından önce düzenlenmemek kaydıyla hizmetin ifası ile meydana gelmektedir.

            Ayrıca, konuyla ilgili olarak vergi dairesi müdürlüğü tarafından düzenlenen yoklama fişinde; Birliğinizin malzemeleri firmalara ait olan fason halı dokumacılığı yaptığı dokuyucuların maaşlı olmayıp, dokunan halının M2 birim fiyatına göre ücret aldıkları, halı bittiğinde fatura karşılığında ücretin alındığı, KDV’nin aylık olarak Birlik adına vergi dairesine yatırıldığı tespit edilmiştir.

            Buna göre, ilgili şirketlerle yapılan anlaşma çerçevesinde fason halı dokuma hizmetinin bir veya daha fazla vergilendirme dönemini kapsayacak şekilde sürekli olarak ifa edilmesi halinde her bir vergilendirme dönemi (her ay) itibariyle sunulan hizmet için fatura düzenlenmesi; parça başı anlaşılmış olması halinde ise her bir parçaya isabet eden tutar için fatura düzenlenmesi ve 1.000 TL’lik sınırın buna göre dikkate alınması gerekmektedir.

            Bu itibarla, kursiyerler tarafından dokunan halıların kursiyerlerin ücretlerinin ödenmesi için halılar bittikçe faturalarının kesilmesi şeklindeki uygulamanın yukarıdaki açıklamalara göre değerlendirilmesi gerekmekte olup, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince gerekli cezai işlemlerin yapılacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

30.04.2013

43626428-001.03-1

Kdv Tevkifatı Hk.

 

T.C.

GİRESUN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

97677631-043-10-8

11/03/2013

Konu

:

KDV. Tevkifatı

 

 

İlgi sayılı özelge talep formunuzda, firmanızın hazır beton üretimi yaptığı, firmanızdan satın alınan hazır betonun nakliye, yerine koyma veya kalıplara dökme gibi işlemlerin alıcılar tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, hazır beton teslimlerine KDV tevkifatı uygulanıp, uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlara vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutmaya

Maliye Bakanlığı

nın yetkili kılındığı hüküm altına alınmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.2.10 Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetleri”, başlıklı bölümünde, Tebliğin (3.1.2) bölümünde (KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar) sayılanların, Tebliğin (3.2.1.2.1) bölümünde belirtilen hizmetlerin ifasında (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacakları,

( 3.2.1.2.2.) bölümünde de yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacağı

belirtilmiştir.

Buna göre, teslim mahiyetinde bir iş olarak değerlendirilmeyip inşaat taahhüt işleri kapsamına giren hazır betonun hazırlanması işi tevkifat uygulamasına tabi bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu yapım işine ait KDV tutarı üzerinden Tebliğe göre sorumlu tutulan alıcıların (2/10) oranında tevkifat uygulaması gerekmekte olup, hazır betonun nakli ve yerine konulması işinin alıcılar tarafından yapılması bu uygulamayı değiştirmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

11.03.2013

97677631-043-10-8

Kdv Tevkifatı Hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

84695066-010.01[KDV. Md.9-2012]-3

04/03/2013

Konu

:

Orman Ürünleri Tesliminde KDV Tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, birliğinize bağlı kooperatifler adına Orman İşletme Müdürlüklerinden satın aldığınız ağaç ve orman ürünleri ile, kooperatifleriniz tarafından birliğinize ve özel sektördeki işletme ve kurumlara teslim edilen orman ürünlerinin, 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında tevkifata tabi olup olmadığı hususunda başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin;

-“3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi” başlıklı bölümünde, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde (KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar) sayılanların, Tebliğin (3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacağı,

-“3.4. Kısmi Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar” başlıklı bölümünün, (3.4.1.1) ayrımında, tebliğin (3.1.2./b) ayrımında sayılanların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV nin, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacağı, ancak bu durumun profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) Tebliğin (3.1.2./b) ayrımında sayılanlara yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli olmadığı,

belirtilmiştir.

Buna göre;

1-117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2./b) ayrımında sayılanlar arasında yer alan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, bahsi geçen Tebliğin (3.3.6.2.) bölümünde tevkifat kapsamında sayılan ağaç ve orman ürünlerinin, birliğinize veya birliğinize bağlı kooperatiflere teslimlerinde hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

2-Birliğinize bağlı kooperatifler tarafından, KDV mükellefiyeti bulunan Birliğinize veya diğer KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç) ve KDV mükellefi olsun olmasın belirlenmiş alıcılara, 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (3.3.6.2.) bölümünde tevkifat kapsamında sayılan ağaç ve orman ürünleri teslimlerinde (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, Birliğinizin bahsi geçen kooperatiflerden satın aldığı söz konusu tebliğin (3.3.6.2.) ayrımında tevkifat kapsamında sayılan ağaç ve orman ürünlerinin, aynı tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara teslimleri de tevkifata tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

04.03.2013

84695066-010.01[KDV. Md.9-2012]-3

Kdv Tevkifatı Hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

21152195-35-02-81

19/02/2013

Konu

:

KDV tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuzun ……………. tarih ve ….. sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulduğunu, özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliği haiz kurum olduğunuzu belirterek, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen KDV tevkifatı yapacak belirlenmiş alıcılar arasında yer alıp almadığınız ve tevkifat yapıp yapmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı uygulayacak alıcılar sayılmıştır.

Tebliğin (3.1.2/a) ayrımında yer alan KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir) ile

(3.1.2/b) ayrımında yer alan KDV mükellefi olsun olmasın,

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

Tebliğin (3.2) ve (3.3) bölümleri kapsamında KDV tevkifatı yapmakla sorumlu tutulmuştur.

Buna göre, özel hukuk hükümlerine tabi kurumunuz 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlar kapsamında değerlendirilemeyeceğinden kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki mal ve hizmet alımlarınızda hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

19.02.2013

21152195-35-02-81

Kdv Tevkifatı Hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-130[KDV.2012.107]-402

15/08/2012

Konu

:

KDV tevkifatı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kurumunuzun … Büyükşehir Belediyesine vesayeten bağlı olarak kanunla  kurulmuş müstakil bütçeli Kamu Tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olduğunu, ayrıca  KDV mükellefiyetinizin de bulunduğunu belirterek, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde KDV tevkifatı yapma sorumluluğunuzun bulunup bulunmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “3.1. KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ VE TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR” başlıklı bölümünde, KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulanlar sayılmıştır.

            Özelge talep formunuzda bahsi geçen 2560 sayılı Kanun, “İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun” olup bu Kanunla kurulmuş olan idare İSKİ’dir.

            Buna göre İSKİ Genel Müdürlüğü, kanunla kurulmuş bir kamu kuruluşu niteliğine sahip olup, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşlardan birisi olarak tevkifat yapmakla sorumludur.

            Ancak, diğer büyükşehir belediyelerine ait su ve kanalizasyon idarelerinin özel bir kuruluş kanunu bulunmamaktadır. Bunlar, 2560 sayılı Kanun kapsamında faaliyet göstermekle beraber kendilerine özel bir kuruluş kanunları bulunmadığından 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşlar arasında yer almamakta, ayrıca 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde de sayılmamaktadırlar.

            Dolayısıyla, … Büyükşehir Belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresi olarak faaliyet gösteren Kurumunuzun Tebliğin (3.1.2/b) ayrımı kapsamında tevkifat uygulama sorumluluğu bulunmamaktadır.

            Ancak Kurumunuz KDV mükellefi olduğundan, Tebliğin (3.1.2/a) ayrımına göre aynı Tebliğ ile KDV mükelleflerine yönelik olarak getirilmiş bulunan tevkifat uygulaması kapsamındaki hizmet alımlarına ait KDV tutarı üzerinden tevkifat yapmakla sorumludur.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

15.08.2012

B.07.1.GİB.4.07.16.02-130[KDV.2012.107]-402

Kdv Tevkifatı Hk.

 

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.72.10.00-21

09/08/2012

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, TPAO Bölge Müdürlüğü’nün Üretim Müdürlüğüne bağlı 21 adet petrol üretim saha, kuyu ve istasyonlarının işletilmesi işini aldığınızı belirtilerek, bu işe ilişkin hak edişlerinizden uygulanacak tevkifat oranları hakkında Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2.) bölümünde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) sorumlu tutulmuş, kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ise Tebliğin (3.2.) bölümünde sayılmıştır.

            Söz konusu Tebliğin;

            (3.2.3.) bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10),

            (3.2.5) bölümünde ise Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) 

            oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

            Bu açıklamalara göre, işgücü temin hizmetleri, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

            İşgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

            Buna göre, özelge talep formunuz ekinde yer alan sözleşme ve teknik şartnamenin incelenmesinden TPAO Bölge Müdürlüğü’nün Üretim Müdürlüğüne bağlı 21 adet petrol üretim saha, kuyu ve istasyonlarının işletilmesi işi ile ilgili olarak sevk ve idarenin şirketinizde olduğu, ayrıca işte kullanılan araç-gereç, ekipman ve sarf malzemelerinin Şirketinizce karşılandığı anlaşıldığından söz konusu hizmet iş gücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmeyecektir.

            Ancak, söz konusu sözleşmenin incelenmesinden, TPAO Bölge Müdürlüğü’nün Üretim Müdürlüğüne bağlı 21 adet petrol üretim saha, kuyu ve istasyonlarının işletilmesi işinin, bu tesislerin tadil, bakım ve onarımına yönelik bir hizmet mahiyeti taşıdığı anlaşıldığından, bu işin Tebliğin (3.1.2/b) ayırımındaki belirlenmiş alıcılar arasında yer alan TPAO Bölge Müdürlüğü’ne ait veya buraya tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi ve hizmet bedeli üzerinden (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

09.08.2012

B.07.4.DEF.0.72.10.00-21

Top