Kdv Tevkifatı Hk.

Kdv Tevkifatı Hk.

T.C.

GİRESUN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

97677631-130[9-2014/1]-3

18/02/2016

Konu

:

KDV Tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Dereli Köylere Hizmet Götürme Birliğine ekskavatör hizmeti sunduğunuzu, İdarenin bunu iş gücü temin hizmeti olarak değerlendirdiği ve 9/10 oranında tevkifata tabi tuttuğu, bu kapsamda tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak ise tevkifat oranı hakkında tereddüte düştüğünüz anlaşılmıştır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

            (I/C-2.1.3.1.) bölümünde; kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere;

            “a) KDV mükellefleri, (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

            b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

            – 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,” sorumlu tutulacağı,

            (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünde;

            “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

            (I/C-2.1.3.2.1.2.) bölümünde;

            “Bu bölüm kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir:

            – Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

            – Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.”

            (I/C-2.1.3.2.5.1.) bölümünde;

            “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

           (I/C-2.1.3.2.5.2.) bölümünde ise;

            “…

            Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilir.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

          

            Özelge talep formunuz ekinde yer alan sözleşmenin incelenmesinden, Dereli Köylere Hizmet Götürme Birliğine saatlik ücret üzerinden ekskavatör hizmeti verildiği,  bütün giderlerin ( mazot, yağ, bakım, onarım, personel, vergi, sigorta, yedek parça, v.s.) tarafınızca karşılandığı anlaşılmıştır.

           Bu açıklamalar çerçevesinde, ekskavatöre ilişkin bütün giderlerin ( mazot, yağ, bakım, onarım, personel, vergi, sigorta, yedek parça, v.s.) tarafınızca karşılanmak suretiyle Köylere Hizmet Götürme Birliğine vermiş olduğunuz ekskavatör hizmeti, KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2.1.3.2.1.1. bölümü kapsamında (2/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

18.02.2016

97677631-130[9-2014/1]-3

Son Yorumlananlar
Top
Menu