Avrupa Ülkelerine Verilecek Danışmanlık Hizmetlerinde İstisna

Avrupa Ülkelerine Verilecek Danışmanlık Hizmetlerinde İstisna
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84974990-130[11-2012/29]]-929

28/08/2013

Konu

:

Avrupa ülkelerine verilecek danışmanlık hizmetlerinde istisna

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türkiye’de 6 aydan daha az bir süre kaldığınız, Avrupa’da danışmanlık yapmak amacıyla dar mükellefiyet açtırdığınız belirtilerek, Avrupa ülkelerine vereceğiniz danışmanlık hizmetlerinin Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi’nden istisna olup olmadığı hususunda Vergi Dairesi Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            A) Gelir Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme:

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde, “Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler.

            1. Türkiye’de yerleşmiş olanlar;

            2.Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Gelir Vergisi’ne veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.)” hükmü yer almaktadır.

            Anılan Kanunun 4 üncü maddesinde ise; ikametgâhı Türkiye’de bulunanlar ile takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanların Türkiye’de yerleşmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Gelir Vergisi Kanunu’nun 6 ncı maddesinde, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişilerin (dar mükellefler) sadece Türkiye içinde elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirileceği hükmüne yer verilmiş olup, 7’inci maddesinde ise serbest meslek kazançlarının Türkiye’de elde edilmiş olması için, serbest meslek faaliyetinin Türkiye’de icra edilmesi veya Türkiye’de değerlendirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Türkiye’de değerlendirme ise ödemenin Türkiye’de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrılması olarak ifade edilmiştir.

            Diğer taraftan, 210 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; ”…Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin (2) numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmeleri gerekmektedir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

            Özelge talep formunuzun tetkikinden; yurtdışında mukim olduğunuz, Avrupa ülkelerine danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Türkiye’de bir şahıs firması kurduğunuz anlaşılmaktadır.

            Bu itibarla, Türkiye’deki işyerinizden vermiş olduğunuz danışmanlık hizmetinin serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi ve bu faaliyet nedeniyle Türkiye’de elde ettiğiniz kazanç ve iratların yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, vergi mevzuatında, dar mükellef olarak Türkiye’de icra ettiğiniz serbest meslek faaliyeti dolayısıyla elde ettiğiniz kazançlarınızın gelir vergisinden istisna olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

            B) Katma Değer Vergisi Yönünden Değerlendirme:

            3065 sayılı KDV Kanunu’nun;

            -1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde  Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            -11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

            -12/2 maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

            hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

            Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalara 17, 26, 30 ve 113 Seri No’lu KDV Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

            Öte yandan, konuya ilişkin olarak yayımlanan 08/08/2011 tarih ve KDVK-60/2011-1 sayılı KDV Sirkülerinin  “3.1.1.Hizmet İhracı” başlıklı bölümünde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

            “KDV Kanununun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimlerinden ayrı olarak yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler de KDV den istisna edilmiştir. Kanunun 12/2 nci maddesi ile 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümü uyarınca, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için;

            1- Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

            2- Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

            3- Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve

            4- Hizmetten yurt dışında faydalanılması şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. 

            Buna göre, tarafınızdan yurtdışındaki müşterilere verilen danışmanlık hizmetleri yukarıda belirtilen şartlar dahilinde hizmet ihracı olarak değerlendirilerek KDV’den istisna tutulacak, aksi takdirde söz konusu hizmetlerinize genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Avrupa Ülkelerine Verilecek Danışmanlık Hizmetlerinde İstisna

28.08.2013

84974990-130[11-2012/29]]-929

Top
Menu