Belediye Sınırları Dahilinde Bulunan Plajlardan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17 İnci Maddesi Gereğince Eğlence Vergisi Alınması

Belediye Sınırları Dahilinde Bulunan Plajlardan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17 İnci Maddesi Gereğince Eğlence Vergisi Alınması

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI    :  B.07.0.GEL.0.66/6624-84

KONU  :

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

…………………. BAKANLIĞINA

……….. Belediye Başkanlığı tarafından Bakanlığımıza gönderilen 11.08.2003 tarih ve 259 sayılı yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda, Mülkiye Müfettişi …………… tarafından düzenlenen 16.5.2003 tarihli Özel Teftiş Layihasında belediye sınırları dahilinde bulunan plajlardan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17 inci maddesi gereğince eğlence vergisi alınması gerektiği  hususuna yer verildiği belirtilerek, plajları işletenlerden eğlence vergisi alınıp alınamayacağının bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 nci maddesinde, “Bu kanunun 21 inci maddesinde  belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir.” hükmüne  yer verilmiş, anılan Kanunun    21 inci maddesinde de hangi eğlence yerlerinden eğlence vergisi alınacağı belirlenmiştir.

Söz konusu maddenin incelenmesinden de görüleceği üzere plajlar eğlence işletmeleri arasında yer almamaktadır.

Bu hükme göre, ……….. Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde bulunan plaj işletmelerinden eğlence vergisi alınması mümkün değildir. Ancak, plajlarda şenlik ve konser gibi eğlence tertiplenmesi halinde, bu faaliyetler eğlence vergisinin kapsamına gireceğinden, bu faaliyetlerden sağlanan gayrisafi  hasılat bedeli üzerinden eğlence vergisi ödeneceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve konu hakkındaki Bakanlıkları görüşünün belirlenerek …………. Belediye Başkanlığına gerekli duyurunun yapılmasını arz ederim.

                                                                                                            Bakan a.

Özelge:Belediye Sınırları Dahilinde Bulunan Plajlardan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17 İnci Maddesi Gereğince Eğlence Vergisi Alınması

08.10.2003

B.07.0.GEL.0.66/6624-84/042004

Son Yorumlananlar
Top
Menu