Çevre Temizlik Vergisi Tarifesine İlişkin Bina Gruplarının Tespiti Hk.

Çevre Temizlik Vergisi Tarifesine İlişkin Bina Gruplarının Tespiti Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

97895701-175.02[44.2017/1.1-61638]-427778

06.11.2017

Konu

:

Çevre Temizlik Vergisi

İlgi

:

17.01.2016 tarih ve 61638 evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Belediyeniz çevre temizlik vergisi mükelleflerinden … Ltd. Şti’nin sürücü kursu olarak faaliyet gösterdiği belirtilerek anılan Şirket adına çevre temizlik vergisi tahakkuklarının Milli Eğitim Bakanlığından alınan kontenjan sayısı üzerinden mi yoksa sürücü kursunda fiilen eğitim alan öğrenci sayısı üzerinden mi verilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde,

“Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanır.

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir.

Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme dayalı olarak çıkarılan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çevre temizlik vergisi tarifesindeki bina grupları tespit edilmiş ve Karara ekli listede, 1 inci sırada öğrenci sayısı, 2 nci sırada yatak kapasitesi, 3 üncü sırada kullanım alanı, 4 üncü sırada koltuk sayısı, 5 inci sırada ise personel sayısı dikkate alınarak vergilendirilecek binalara yer verilmiş ve 1 inci sıradaki binalar ise okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu, yuva v.b. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan binalar olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 14 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin “6.DERECELER İNTİBAK VE İLAN” başlıklı bölümün birinci fıkrasının (b) bendinde, öğrenci sayısı ve yatak kapasitesi esas alınan binaların, yürütülen hizmetlerin bütünlüğü bakımından birlikte dikkate alınacağı, hizmet bütünlüğünün gerektirdiği bina gruplarının tek bina olarak değerlendirileceği, ancak, bunlardan hizmet bütünlüğü dışında kullanılanlar ile ayrı ayrı ya da bölümleri itibarıyla hizmet bütünlüğü içinde veya dışında başka kişiler tarafından kullanılan kurs, spor sahaları, yurt, büfe, kantin gibi bölümlerin ayrı bina olarak, dahil oldukları gruplar ve kriterler dikkate alınarak vergilendirileceği belirtilmektedir.

Buna göre, çevre temizlik vergisi tarifesine ilişkin bina gruplarının tespitinde öğrenci sayısı dikkate alınan binalarda kontenjan sayısına ilişkin bir belirleme bulunmamaktadır.

Bu itibarla, belediyeniz sınırları içerisinde bulunan adı geçen sürücü kurusuna ait binanın çevre temizlik vergisi hesaplanırken, binanın kontenjan sayısına bakılmaksızın, mevcut öğrenci sayısının dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Çevre Temizlik Vergisi Tarifesine İlişkin Bina Gruplarının Tespiti Hk.

06.11.2017

97895701-175.02[44.2017/1.1-61638]-427778

Top
Menu