Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi Olan Mükellefin Takip Eden T.yılında Başka Bir Ymm İle Kdv İade Sözleşmesi Olması Halinde İadenin Hangi Ymm Tarafından Düzenlenen Rapora İstinaden Yapılacağı.

Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi Olan Mükellefin Takip Eden T.yılında Başka Bir Ymm İle Kdv İade Sözleşmesi Olması Halinde İadenin Hangi Ymm Tarafından Düzenlenen Rapora İstinaden Yapılacağı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi Olan Mükellefin Takip Eden T.yılında Başka Bir Ymm İle Kdv İade Sözleşmesi Olması Halinde İadenin Hangi Ymm Tarafından Düzenlenen Rapora İstinaden Yapılacağı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-YMM GENEL-1010

10/07/2013

Konu

:

Süresinde tam tasdik sözleşmesi olan mükellefin takip eden t.yılında başka bir YMM ile KDV iade sözleşmesi olması halinde iadenin hangi YMM tarafından düzenlenen rapora istinaden yapılacağı.

            İlgi kayıtlı özelge talep formunda, … İnşaat Ltd. Şti. ünvanlı şirket ile firmanız arasında 2011 takvim yılını kapsayan Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Sözleşmesinin süresinde imzalandığı, şirketin 2011 takvim yılında indirimli orana tabi konut teslimleri gerçekleştirdiği, 2011 yılına ilişkin bu teslimlerden dolayı yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV iadesinin 2012 yılında talep edildiğinden bahisle 2011 takvim yılında gerçekleşen bu teslimlerden doğan KDV iadesi için düzenlenecek KDV İadesi Tasdik Raporunun firma ile 2011 yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi bulunan  müşavirliğiniz haricinde başka bir YMM tarafından düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.         

            KDV Kanununun 29/2 nci maddesinde, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen tutarların da izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden ya da mahsuben iadesi imkânı getirilmiştir.

            İndirimli oranda iade uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 74, 76, 82, 85, 99, 101, 105, 106, 111, 113, 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri 23/6/2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmış indirimli oranda iade uygulamasının usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.

            119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi” başlıklı 5. bölümünde; ” İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. İadenin mahsuben talep edilmesi durumunda mahsuben iade bu bölümdeki açıklamalara göre yerine getirilecektir.        

            İade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabilecektir. Üç aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerde iade talebi en erken izleyen yılın ilk üç aylık, en geç üçüncü üç aylık vergilendirme dönemlerine ait beyannamelerle yapılabilecektir.” denilmektedir.        

            Öte yandan, 20 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin A/I bölümünde; hangi döneme ait olursa olsun bu Tebliğin yayımını takip eden ikinci aybaşından başlamak üzere, 18 Sıra No.lu Genel Tebliğ hükümlerine göre yeminli mali müşavirlerle gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdikine (tam tasdik) ilişkin sözleşme düzenlemiş bulunan mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden talep etmeleri halinde bu iadelere ait işlemlerin, tam tasdik sözleşmesi tanzim edilen yeminli mali müşavirler tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir.

            29 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinin III/3. bölümünde ise; yeminli mali müşavirlerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin KDV iade taleplerinin bu yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporlarına dayanılarak yerine getirilmekte olduğu, bu mükelleflerin varsa tam tasdik sözleşmesinin düzenlendiği yıldan önceki dönemlere ilişkin KDV iadelerinin de anılan yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen tasdik raporları ile yapılabileceği, önceki yıllarda mükellefin bir başka yeminli mali müşavir ile süresinde tam tasdik sözleşme düzenlemiş olması ve tasdik raporunun yazılarak süresinde vergi dairesine verilmiş olması kaydıyla (rapor teslim süresinin henüz dolmadığı durumlarda bu şart aranmayacaktır.) o döneme ilişkin iade raporlarının anılan yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmesinin de mümkün olduğu açıklanmıştır.

            11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde; “Mükellefin ilgili dönem hesapları vergi incelemesi tamamlanmadan, inceleme dönemi ve inceleme kapsamındaki konularla ilgili olarak yeminli mali müşavirlik tasdik sözleşmesi ve tasdik raporu düzenlenmeyecektir.” ifadesine yer verilmiştir.          

            Diğer taraftan, Yönetim Bilgi Sisteminde yapılan mükellef bazında YMM sözleşme bilgileri sorgulamasında mükellefin 2011 yılında müşavirliğiniz ile süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi, 2012 yılında ise başka bir YMM ile süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunduğu görülmüştür.          

            Bu itibarla indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebileceğinden, … İnşaat Ltd.Şti. nin 2011 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklendiği ve izleyen yıl içinde (2012/Ocak-Kasım) talep ettiği iade alacağına ilişkin KDV iadesi tasdik raporu, firma ile 2011 yılına ilişkin süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan müşavirliğiniz tarafından düzenlenebileceği gibi cari dönemde (2012) firma ile süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan başka bir YMM tarafından da düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade talebinde bulunan mükellefle ilgili vergi incelenmesinin talep edildiği durumlarda söz konusu mükellefin ilgili dönem hesapları vergi incelemesi tamamlanmadan, inceleme dönemi ve inceleme kapsamındaki konularla ilgili olarak yeminli mali müşavirlik tasdik sözleşmesi ve tasdik raporu düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.             

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi Olan Mükellefin Takip Eden T.yılında Başka Bir Ymm İle Kdv İade Sözleşmesi Olması Halinde İadenin Hangi Ymm Tarafından Düzenlenen Rapora İstinaden Yapılacağı.

10.07.2013

39044742-YMM GENEL-1010

Top
Menu