Danışmanlık Hizmeti Verilmesinde Kdv Tevkifatı.

Danışmanlık Hizmeti Verilmesinde Kdv Tevkifatı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

76464994-130[KDV.2012.196]-90

09/04/2014

Konu

:

Danışmanlık hizmeti verilmesinde KDV tevkifatı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, mimarlık faaliyetinizden dolayı serbest meslek erbabı olarak mükellef olduğunuz,  anonim şirket tarafından  yapılan otel inşaatı için  ilgili şirkete danışmanlık hizmeti verdiğiniz ve  bu danışmanlık hizmetinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            193 Gelir Vergisi Kanununun;

            – 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

            – 65 inci maddesinde “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

            Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

            hüküm altına alınmıştır.

            3065 Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            – 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin  (3.1.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (3.2.) kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

         Söz konusu Tebliğin (3.2.2.) Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümünün (3.2.2.1) ayrımında, Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

            ifade edilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, KDV mükellefi anonim şirket ile aranızda yapılan danışmanlık hizmetinin hizmet sözleşmesi ile yürütülmesi halinde elde dilecek gelir ücret olarak kabul edilerek KDV nin konusuna girmeyecek ve tevkifata konu olmayacaktır.

            Öte yandan ilmi, mesleki bilgi ve ihtisasa dayanarak işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza gerçekleştirilen danışmanlık hizmeti, hizmetin alıcısı olan anonim şirketin Tebliğin (3.1.2/b) bölümünde sayılan belirlenmiş alıcılar arasında bulunmaması kaydıyla tevkifata tabi olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Danışmanlık Hizmeti Verilmesinde Kdv Tevkifatı.

09.04.2014

76464994-130[KDV.2012.196]-90

Top
Menu