Dişçilik Torna Tezgâhında Kullanılan Biley Taşı (disk) Tesliminde Kdv Oranı.

Dişçilik Torna Tezgâhında Kullanılan Biley Taşı (disk) Tesliminde Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Dişçilik Torna Tezgâhında Kullanılan Biley Taşı (disk) Tesliminde Kdv Oranı.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

45404237-130[I-15-192]-25

08/02/2016

Konu

:

Dişçilik torna tezgâhında kullanılan biley taşı (disk)   tesliminde KDV oranı.

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, dişçilik torna tezgâhlarında kullanılan biley taşlarının (diskler) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin hangi tarife pozisyonunda değerlendirileceği ile tespit edilecek Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasına göre bu eşyaların ithal veya yurtiçi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü istenildiği anlaşılmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına (BKK) ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin B/22 nci sırasında TGTC’deki GTİP No.ları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen bazı eşyalar sayılmıştır.

            Bahis konusu sırada “90.18” tarife pozisyonundaki eşyalar da sayılmış, ancak bu eşyaların aksam ve parçaları kapsama dahil edilmemiştir.

            Ayrıca, TGTC’nin “9018.49.10.00.00” GTİP numarasında “Dişçilik tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar” tanımlanmıştır.

            Özelge talep formunuz ve ekinde yer alan belgelerden, KDV oranı bildirilmesi istenilen eşyanın farklı zamanlarda farklı GTİP numarasında değerlendirildiği sonucuna ulaşılmıştır.

            Bu nedenle, KDV oranı bildirilmesi istenilen eşyanın;

            – TGTC’nin “9018.49.10.00.00” GTİP numarasında yer alması halinde, söz konusu 22 nci sıra kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında, aksam ve parça mahiyetinde olması durumunda, bu sıra kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (% 18),

            – TGTC’nin “6804.23.00.00.19 Diğerleri” GTİP numarasında yer alması halinde ise, KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listeler kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (% 18),

            KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bununla birlikte, ilgide kayıtlı özelge talep formunuza konu eşyaların GTİP No.larının tespiti hususu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yetki alanına girdiğinden, söz konusu eşyaların GTİP No.suna ilişkin tereddütünüzün adı geçen Bakanlığın yetkili Bölge Müdürlüğüne başvurarak tarife bilgi talebinde bulunulması suretiyle giderilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Dişçilik Torna Tezgâhında Kullanılan Biley Taşı (disk) Tesliminde Kdv Oranı.

08.02.2016

45404237-130[I-15-192]-25

Top
Menu