Gönye Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Gönye Tesliminde Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-682152

25.07.2018

Konu

:

Gönye tesliminde KDV oranı

İlgi

:

16/11/2017 tarih ve 1902549 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 9017.20.39.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer aldığı ve inşaat işlerinde, mühendisler, mimarlar ve teknik lise öğrencileri tarafından kullanıldığı belirtilen gönyenin tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/14 üncü sırasında; “Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki” sayılmıştır.

Öte yandan, TGTC’ nin 90 no.lu faslında ”Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarları”, 90.17 tarife pozisyonunda ”Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus aletler (çizim makineleri, pantograflar, iletkiler, pergel takımları, sürgülü cetveller, hesap daireleri gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kalibreler gibi)” tanımlanmış; 9017.20.39.00.00 GTİP numarasında ise, “Çizim yapmaya mahsus aletler” sınıflandırılmıştır.

Buna göre, 9017.20.39.00.00 GTİP numarasında yer aldığı belirtilen ve ticari, profesyonel amaçlarla kullanılan söz konusu eşyanın, genellikle öğrenciler tarafından eğitim amaçlı olarak kullanılan basit okul araç-gereçlerinin ve kırtasiye malzemelerinin yer aldığı BKK eki (II) sayılı listenin B/14 üncü sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, ithal ve teslimine genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gönye Tesliminde Kdv Oranı Hk.

25.07.2018

39044742-130[Özelge]-682152

Top
Menu