Hayvan Kesimi Muyayene Ve Denetleme Harcı

Hayvan Kesimi Muyayene Ve Denetleme Harcıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hayvan Kesimi Muyayene Ve Denetleme Harcı 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı  : B.07.1.GİB.0.66/6606-17/59521                                16.06.2008

Konu:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi:     a) 28/09/2007 tarihli ve B.07.1.GİB.0.66/6606-17/85843 sayılı yazımız.

b) 18/01/2008 tarihli ve B050MAHO740001/1808/45091 sayılı yazınız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere, ……………. Belediye Başkanlığının 07/06/2007 tarihli ve 90 sayılı yazısında, belediye sınırları dışında kesilen hayvanların etlerinin belediye sınırları içinde satışa sunulması sırasında muayene ücreti aldıklarından bahisle konu hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 72 nci maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi, Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına tabidir. 2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmi ve özel kombinalar bu harçtan muaftır.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 97 nci maddesinde de, “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” hükmüne yer verilmiştir.

2678 sayılı Kanun ile, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine, “6 ncı fıkrada yer alan hüküm dışında; belediyelerin gerekli muayeneleri yapmak yetkileri ve karşılığındaki hakları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, günün kesim teknolojisine ve sağlık şartlarına uygun nitelikte hayvan kesimi, et ve et mamulleri ve her türlü yan ürünlerinin (Bağırsak dahil) üretimi, bunların işlenmesi, iç ve dış piyasalarda pazarlanması ve taşınması konularında faaliyette bulunmak üzere Ticaret Bakanlığınca özel ve resmi kombinaların kurulmasına izin verilir.” hükmü eklenmiştir. Ancak, söz konusu hüküm 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 28/06/1995 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

3285 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, “Yurtiçinde küçükbaş hayvan ve kanatlı etleri bütün gövde halinde veya ortadan ikiye ayrılmış olarak nakledilir. Kesimin yapıldığı belediye veteriner hekimince düzenlenen menşe şahadetnamesi hükümet veteriner hekimince veteriner sağlık raporuna çevrilir. Küçükbaş hayvan etleri Bakanlıkça verilen numarayı taşıyan damga ile mühürlenir. Hükümet veteriner hekiminin raporu bulunan ve damgalanmış olan etlerin gittikleri ve satıldıkları yerlerdeki kontrolü belediyelere aittir.

Büyükbaş hayvan gövdeleri en çok dört parçaya ayrılıp nakledilir. Her parça ayrı ayrı mühürlenir.” denilmektedir.

3285 sayılı Kanuna, 22/01/2004 tarih ve 5074 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen hükümde, hayvancılık işletmelerinin kamu sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği yönünden; ilgili mevzuat kapsamında her türlü izin ve ruhsatların verilmesi ile bu işletmelerin kontrol ve denetimlerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılacağı ve bu hususlara ilişkin usul ve esasların yine bu Bakanlıkça çıkartılacak yönetmelikle belirleneceği açıklanmıştır.

Ayrıca, özel ve resmi kombina ve mezbahaların çalışma izinlerinin verilmesi ve denetimlerinin yapılması 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanununa göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılacağı ifade edilmektedir.

Öte yandan, konu ile ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 19/09/2007 tarih ve 35302 sayılı yazıda, “3285 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde geçen … etlerin nakledildikleri ve satıldıkları yerlerdeki kontrolü belediyelerce yapılır….” ifadesi ile belediyelerin satışa arz edilmek üzere gelen karkas ve etlere eşlik etmesi zorunlu olan veteriner sağlık raporunun olup olmadığının kontrolünü yapacağı ve belediyelere getirilen yeni bir denetim görevinin tanımlanmadığı düşünüldüğü” belirtilmektedir.

Yukarıda yer alan Kanun hükümleri ile Yönetmeliğin incelenmesinden; özel ve resmi kombina ve mezbahalarda hayvanların kesim öncesi muayeneleri ile kesim sonrası karkas ve etlerin muayenesinin, bu tesislerde noter onaylı sözleşme ile çalışan veteriner hekimlerce yapılması ve nakledilecek etlerin il ve ilçe hükümet veteriner hekimi tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra sağlık raporunun verildiği ve bu etlerin gittikleri ve satıldığı yerlerdeki kontrolünün ise belediyelerce yapıldığı; bu aşamada belediyelerce yapılan kontrollerin 2464 sayılı Kanunda öngörülen hayvan kesimi muayenesi ve denetiminden ziyade satışı yapan işyerlerinin sıhhi şartlara uygunluğu ile yetkili bakanlık tarafından muayene ve kontrolden geçirilmeyen kaçak etlerin bulunup bulunmadığının denetimi ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında kesilmiş olup da belediye sınırları içinde satışa sunulan etlerin belediyelerce sağlık bakımında muayenesi ve denetiminin yapılması mümkün olmadığından 2464 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde yer alan tarife üzerinden hayvan kesimi, muayene ve denetimi harcının alınmaması gerekmektedir. Ayrıca, 16/05/2005 tarihli ve 25817 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan 31 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde belediyelerce ücret uygulaması ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Ancak, belediyelere ait mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi ve denetiminden, hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı aranılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve konu ile ilgili Bakanlığınız görüşünün belirlenerek gerekli duyurunun yapılmasını ve sonucundan Başkanlığımıza da bilgi verilmesini arz ederim.

                                                                                                               Başkan a.

Özelge:Hayvan Kesimi Muyayene Ve Denetleme Harcı

16.08.2008

B.07.1.GİB.0.66/6606-17/59521

Top
Menu