İthal Edilen Ve Gümrükte Vergisi Yüksek Hesaplanan Ve İndirimle Giderilemeyen Kdv’nin İade Edilip Edilmeyeceği Hk.

İthal Edilen Ve Gümrükte Vergisi Yüksek Hesaplanan Ve İndirimle Giderilemeyen Kdv’nin İade Edilip Edilmeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İthal Edilen Ve Gümrükte Vergisi Yüksek Hesaplanan Ve İndirimle Giderilemeyen Kdv'nin İade Edilip Edilmeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-1457

05/09/2011

Konu

:

İthal edilen ve gümrükte vergisi yüksek hesaplanan ve indirimle giderilemeyen KDV’nin iade edilip edilmeyeceği

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, yurt dışından özellikle Uzak Doğudan ithal edilen tekstil ürünleri için ithalatta katma değer vergisi (KDV) matrahı olarak ithal edilen mal bedeli ve diğer sigorta, navlun vb. unsurların toplamı yerine emsal fiyat üzerinden hesaplanan değerin esas alındığı belirtilerek, ithal edilen ürünün yurt içinde satışında gümrükte ödenen ve indirimle giderilemeyen KDV nin iadesinin talep edilip edilemeyeceği sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 29/2 nci maddesinde, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen tutarların da izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden ya da mahsuben iadesi imkânı getirilmiştir.

            Bu hüküm çerçevesinde, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan KDV nin yılı içinde mahsuben, izleyen yılda ise nakden veya mahsuben iadesinin talep edilmesi mümkündür. Konu ile ilgili açıklamalar 74, 76, 85, 99, 101, 102, 105 ve 106 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

            Buna göre,

            1. Tekstil ürünlerinin alım ve satımı aşamalarında aynı oranda KDV uygulanması KDV Kanununun 29/2 nci maddesi kapsamında iade talebinde bulunulmasına engel teşkil etmemektedir.

            2. Tekstil ürünlerinin ithalinde emsal fiyat üzerinden ödenen KDV nin, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade hesabına dahil edilerek yılı içinde mahsuben, izleyen yılda ise nakden veya mahsuben iadesinin YMM raporu ile talep edilmesi mümkündür.

            Diğer taraftan, indirimli orana tabi bir işlem dolayısıyla iade edilecek vergi tutarı, bu işleme ait bedelin genel vergi oranı (%18) ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan, işlem bedeli üzerinden indirimli oran (%1 veya %8) uygulanmak suretiyle hesaplanan tutar düşüldükten sonra bulunacak tutardan fazla olamayacaktır. Bu çerçevede, firmanızın %8 oranına tabi teslimleri için iadesini talep edebileceği azami tutar, işlem bedelinin %10’unu aşamayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İthal Edilen Ve Gümrükte Vergisi Yüksek Hesaplanan Ve İndirimle Giderilemeyen Kdv’nin İade Edilip Edilmeyeceği Hk.

05.09.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-1457

Top
Menu