Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları Hk.

Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları Hk.
 

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

25947440-130-16

25/12/2014

Konu

:

Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları

            İlgide kayıtlı yazınız ve eki özelge talep formunda;  üniversiteniz döner sermaye işletmesinde hem sağlık hizmeti veren hastaneler hem de diğer konularda mal ve hizmet üreten birimlerinizin bulunduğu, hastane birimlerinizde KDV istisnası kapsamında KDV siz fatura düzenlendiği diğer birimlerinizde satış yapılan mal ve hizmetler için ise KDV tahakkuk ettirildiği,  diğer yandan işletme müdürlüğünüzün tek bir vergi numarası olduğu ve birimler olarak ayrı ayrı değil işletme olarak tek bir vergi mükellefiyetiniz bulunduğu belirtilerek KDV siz satış yapan hastane birimine döner sermaye işletmelerinin diğer birimlerinden verilen mal ve hizmetler için düzenlenen faturalarda yani işletme içi alış verişlerde KDV tahakkuk ettirilip ettirilmeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

            KDV Kanunun 1/3-g maddesinde; genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu, bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının, bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin, Türk tabiiyetinde bulunup bulunmamalarının, ikametgah veya işyerlerinin yahut kanuni merkez veya iş merkezlerinin Türkiye’de olup olmamasının işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye engel teşkil etmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun;

            – 17/1-a maddesinde; genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların; ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri ile tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetlerinin,

            17/2-a maddesinde; yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve engelli bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetlerin,

            KDV den istisna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

            Öte yandan Kanunun 3 üncü maddesinde; vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfının teslim sayılan hal olarak KDV ye tabi olduğu, 5 inci maddesinde ise vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılmasının hizmet sayılacağı ifade edilmiştir.

            Buna göre üniversiteniz döner sermaye işletmesine bağlı olarak çalışan hastanelerin KDV Kanununun 17/1-a ve 17/2-a maddelerinde sayılan teslim ve hizmetleri KDV den müstesnadır.

            Ancak üniversiteniz döner sermaye işletmesi tarafından, teslim ve hizmetleri yukarıdaki hükümler çerçevesinde KDV den istisna olan hastanelere yapılacak ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerin KDV Kanununun 1/3-g, 3 ve 5 inci maddeleri uyarınca KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları Hk.

25.12.2014

25947440-130-16

Top
Menu