Katma Değer Vergisi Kanununun 14. Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilen Konteynır Taşımacılığı Faaliyeti Sırasında, Konteynırların Gereğinden Fazla Meşgul Edilmesi Nedeniyle Taşıtanın Taşıyana Ödemiş Olduğu Konteyner Demurajı İçin Söz Konusu İstisna Hükmünü

Katma Değer Vergisi Kanununun 14. Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilen Konteynır Taşımacılığı Faaliyeti Sırasında, Konteynırların Gereğinden Fazla Meşgul Edilmesi Nedeniyle Taşıtanın Taşıyana Ödemiş Olduğu Konteyner Demurajı İçin Söz Konusu İstisna Hükmünü
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.07.0.GEL.0.55/5514-399/24977 

KONU :         

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

………………………………….

İLGİ: 29.03.2004 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Katma Değer Vergisi Kanununun 14. maddesi kapsamında gerçekleştirilen konteynır taşımacılığı faaliyeti sırasında, konteynırların gereğinden fazla meşgul edilmesi nedeniyle taşıtanın taşıyana ödemiş olduğu konteyner demurajı için söz konusu istisna hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

Söz konusu istisna kapsamına yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren ve Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri girmektedir.

Öte yandan, anılan Kanunun 20/1. maddesinde teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu hükme bağlanmış, aynı maddenin 2. fıkrasında ise bedel deyimi “malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı” olarak tanımlanmıştır.

Sürastarya adı altında düzenlenen demuraj (demurraje) gemi ile yapılan taşımacılık faaliyetinde malların tahmil ve tahliyesinin geç yapılması nedeniyle geminin makul bir sürenin üzerinde meşgul edilmesi gerekçesiyle taşıyana taşıtan tarafından yapılan bir ek ödeme olup, bu ödeme kural olarak bedelin içinde mütalaa edilmektedir. Dolayısıyla gemilerle yapılan konteynır taşımacılığı sırasında konteynırların makul bir sürenin üzerinde meşgul edilmesi nedeniyle yapılan ve konteyner demurajı olarak adlandırılan ödemenin de bu kapsamda değerlendirilmesi ve taşımacılık istisnası kapsamına giren işlemler dolayısıyla tahsil edilmesi halinde de katma değer vergisi hesaplanmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Katma Değer Vergisi Kanununun 14. Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilen Konteynır Taşımacılığı Faaliyeti Sırasında, Konteynırların Gereğinden Fazla Meşgul Edilmesi Nedeniyle Taşıtanın Taşıyana Ödemiş Olduğu Konteyner Demurajı İçin Söz Konusu İstisna Hükmünü

03.06.2004

B.07.0.GEL.0.55/5514-399/24977

Son Yorumlananlar
Top
Menu