Kdv 13/e Kapsamında İade Hesabına Genel Giderlerin Dahil Edilip Edilmeyeceği

Kdv 13/e Kapsamında İade Hesabına Genel Giderlerin Dahil Edilip Edilmeyeceği
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

64597866-130[13/e-2013]-131

20/08/2013

Konu

:

KDV 13/e kapsamında iade hesabına genel giderlerin dahil edilip edilmeyeceği

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin … A.Ş.’ye yap-işlet-devret modeli çerçevesinde hava meydanlarının inşası yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini yapmak suretiyle Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/e maddesinde yer alan istisnadan yararlandığı belirtilerek, hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işi faaliyetinin zorunlu unsurlarından olan mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlarınıza ait yüklenimlerin Kasım/2012 döneminden itibaren KDV iadesine konu edilip edilmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             KDV Kanununun,

             -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

             -13/e maddesinde, Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işlerinin KDV’den istisna olduğu,

             hüküm altına alınmıştır.

             İstisna uygulamalarının usul ve esasları 93, 96 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenmiştir.

            93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.3.) bölümünde;

            – KDV Kanununun 13 üncü maddesine eklenen (e) bendi ile limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere (3946 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde yapan veya yaptıran mükellefler dahil) bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edildiği,

            – İstisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi faaliyetlerinde kullanılması gerektiği, mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, insan taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımlarının istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği, istisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile ana hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde istisna uygulanmayacağı ancak, yukarıda sayılan faaliyetlerin icrası ile ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf malzemesi, yedek parça, iş makinesi, enerji gibi mal alımları ile inşaat taahhüt işlerinin istisna kapsamında değerlendirileceği,

            – Liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini kendisi yapan mükellefler, bu işlerin yapımı esnasında kullanacakları mal alımlarında, yaptıran mükellefler ise inşaat taahhüt işlerinde vergi dairesinden temin ettikleri istisna belgesinin işletme yetkililerince mühür (kaşe) ve imza tatbik edilerek onaylanmış bir örneğini satıcılara/yüklenicilere verecekleri,

            “1.5. İstisna Kapsamına Giren İşlemlerde Alt Sınır” başlıklı bölümünde; istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmayacağı ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanacağı, KDV hariç işlem bedelinin 100 TL ve daha fazla olması halinde bedelin tamamı için istisna kapsamında işlem yapılacağı,

            ifade edilmiştir.

           Buna göre, şirketinizin … A.Ş.’ye yap-işlet-devret modeli çerçevesinde KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamında ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine yönelik mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri KDV den istisna olacaktır.

             Bu kapsamda, şirketinizin Kanunun 13/e maddesi kapsamında mal teslimi ve inşaat taahhüt işi olarak değerlendirilmeyen mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, insan taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç tesliminde istisna uygulanmayacaktır. Ayrıca bunların  yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları da istisna kapsamına girmemektedir.

            İstisna kapsamına girmeyen bu teslim ve hizmetlere yönelik yüklenilen vergiler genel hükümlere göre indirim konusu yapılabilecek, ancak Kanunun 13/e maddesi kapsamında verilen inşaat taahhüt işlerinin bünyesine giren vergi olarak dikkate alınmayacaktır.

            Öte yandan, Şirketinizin … A.Ş.’ye Kanunun 13/e maddesindeki istisna kapsamında ifa ettiği inşaat taahhüt işlerine ilişkin yüklenilen vergilerin indirim ve iade konusu yapılabileceği tabiidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv 13/e Kapsamında İade Hesabına Genel Giderlerin Dahil Edilip Edilmeyeceği

20.08.2013

64597866-130[13/e-2013]-131

Son Yorumlananlar
Top
Menu