Eğitim Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.

Eğitim Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Eğitim Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

93767041-130[9-2014/167]-89

03/06/2014

Konu

:

Eğitim Hizmetinde KDV Tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Ajansınızın 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu  ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3 üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Koordinasyonunda, 14/09/2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan tüzel kişiliğe haiz kamu kuruluşu olduğu, personelinizin hizmette kalite standardını yükseltmek amacıyla belirli aralıklarla dış kaynaklı eğitimler aldığınız, ayrıca ajansınızın sorumlu bulunduğu illerde ……… faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen kuruluşların (Kamu kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Dernekler, Vakıflar vs.) proje karşılığında eğitim ihtiyaçlarının da ajansınız tarafından karşılandığı belirtilerek, eğitim sağlayan firmalar tarafından ajansınıza fatura edilen eğitim hizmetinin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı sorulmaktadır.

            3065 sayılı  KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Konu ile ilgili 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile 117 Seri No.lu KDV Tebliği yürürlükten kalkmıştır.

            26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiştir.

            Kalkınma ajansları Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sayılan belirlenmiş alıcılar arasında yer almaktadır.

          Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) “Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümünde,  “Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Bu çerçevede, Ajansınıza,  herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilen eğitim hizmetleri, bedeli ayrıca belirlenmek ve KDV dahil tutarı 1.000 TL. yi aşmak kaydıyla Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümüne göre (9/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. Aksi halde, herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmeyen eğitim hizmeti alımlarınızda KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Eğitim Hizmetinde Kdv Tevkifatı Hk.

03.06.2014

93767041-130[9-2014/167]-89

Top
Menu