Kdv Tevkifatı Hk.

Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Tevkifatı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

84695066-010.01[KDV. Md.9-2012]-3

04/03/2013

Konu

:

Orman Ürünleri Tesliminde KDV Tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, birliğinize bağlı kooperatifler adına Orman İşletme Müdürlüklerinden satın aldığınız ağaç ve orman ürünleri ile, kooperatifleriniz tarafından birliğinize ve özel sektördeki işletme ve kurumlara teslim edilen orman ürünlerinin, 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında tevkifata tabi olup olmadığı hususunda başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin;

-“3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi” başlıklı bölümünde, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde (KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar) sayılanların, Tebliğin (3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacağı,

-“3.4. Kısmi Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar” başlıklı bölümünün, (3.4.1.1) ayrımında, tebliğin (3.1.2./b) ayrımında sayılanların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV nin, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacağı, ancak bu durumun profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) Tebliğin (3.1.2./b) ayrımında sayılanlara yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli olmadığı,

belirtilmiştir.

Buna göre;

1-117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2./b) ayrımında sayılanlar arasında yer alan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, bahsi geçen Tebliğin (3.3.6.2.) bölümünde tevkifat kapsamında sayılan ağaç ve orman ürünlerinin, birliğinize veya birliğinize bağlı kooperatiflere teslimlerinde hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

2-Birliğinize bağlı kooperatifler tarafından, KDV mükellefiyeti bulunan Birliğinize veya diğer KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç) ve KDV mükellefi olsun olmasın belirlenmiş alıcılara, 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (3.3.6.2.) bölümünde tevkifat kapsamında sayılan ağaç ve orman ürünleri teslimlerinde (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, Birliğinizin bahsi geçen kooperatiflerden satın aldığı söz konusu tebliğin (3.3.6.2.) ayrımında tevkifat kapsamında sayılan ağaç ve orman ürünlerinin, aynı tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara teslimleri de tevkifata tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı Hk.

04.03.2013

84695066-010.01[KDV. Md.9-2012]-3

 

Top
Menu