Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kimyasallarının Ayrıştırılmasında Kdv Oranı

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kimyasallarının Ayrıştırılmasında Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kimyasallarının Ayrıştırılmasında Kdv Oranı 

T.C.

ERZİNCAN VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

61316220-2013/KDV,ÖTV,VUK-2

28/04/2014

Konu

:

……… ….ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC LTD ŞTİ

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızca ekonomik ömrünü tamamlamış lastiklerin kimyasallarına ayrıştırılmak suretiyle elde edilen yağ, doğalgaz ve karbon karası gibi ürünlerin gerek firmanızca kullanılması gerekse üçüncü şahıslara satışı hakkında vergi uygulamaları açısından görüş talep edilmektedir.

            1) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Yönünden:

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulacağı ve söz konusu Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan mallar olduğu hükmü düzenlenmiştir.

            Buna göre, bir malın ÖTV’nin konusuna girebilmesi için G.T.İ.P. numarası itibariyle bu Kanuna ekli listelerde yer alması gerekmektedir. Diğer taraftan Kanunun 2/3-a maddesinde vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı, 3/a maddesinde ise malın teslimi veya ilk iktisabı hallerinde vergiyi doğuran olayın; malın teslimi veya ilk iktisabında meydana geldiği hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 4/a maddesinde ise bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerin ÖTV mükellefi oldukları belirtilmiştir.

            Öte yandan, Kanunun 12/1 inci maddesinde bu Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve oranlarda ÖTV alınacağı, 14 üncü maddesinde ise beyannamenin bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verileceği ifade edilmiştir.

            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde ülkemizde G.T.İ.P. tespiti yapma konusunda yetkili resmi kurum olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak tespit neticesinde ömrünü tamamlamış lastiklerin bertaraf edilmesi suretiyle kimyasallarına ayrıştırılarak elde edilen gerek satışı yapılan gerekse fabrikanın çalışmasında veya jeneratörlerde yakılarak elektrik üretiminde kullanılan malların G.T.İ.P. numarası itibariyle ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alması halinde söz konusu mallar ÖTV’ye tabi olacağından imalatçı sıfatıyla ÖTV mükellefiyetinin tesis ettirilerek ÖTV’ye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği tabiidir.

            2) Katma Değer Vergisi (KDV) Yönünden:

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile bu Karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1; ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8; ekli listelerde yer alanlar  hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

            Aynı Kanunun 17 nci maddesinin (4-g) bendinde ise; metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinin KDV den istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

            86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümünde hurda kavramının, her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır.

            117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.3.4.) bölümünde ise, plastik hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin tesliminin genel oranda KDV ye tabi olduğu ifade edilmiştir.

             Buna göre, hurda niteliğinde olmayan piroliz yağı (aromatik yağ), karbon siyahı (karbon karası) ve granül teslimlerinin genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması, hurda çelik tel ve kort bezi teslimlerinin ise Kanunun 17/4-g maddesine göre KDV den istisna tutulması gerekmektedir.

             Öte yandan, ekonomik ömrünü tamamlamış lastiklerin kimyasallarına ayrıştırılmak suretiyle elde edilen söz konusu doğalgazın, satışa konu edilmeden fabrikanızdaki jeneratörlerde yakılarak tüketilmesi, teslim mahiyetinde olmadığından KDV ye tabi olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

                    

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kimyasallarının Ayrıştırılmasında Kdv Oranı

28.04.2014

61316220-2013/KDV,ÖTV,VUK-2

Top
Menu