Kooperatife Yapılacak Olan İnşaat Taahhüt İşinin Taşeron Firmaya Yaptırılması Halinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Kooperatife Yapılacak Olan İnşaat Taahhüt İşinin Taşeron Firmaya Yaptırılması Halinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-701-14-32

15/07/2011

Konu

:

Kooperatife yapılacak olan inşaat taahhüt işinin taşeron firmaya yaptırılması halinde uygulanacak kdv oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Konut Yapı Kooperatifi ile aranızda yapılan sözleşmeye göre adı geçen Kooperatife inşaat taahhüdünde bulunduğunuz, ancak işi tamamen taşeron firmaya yaptıracağınız belirtilerek, taşeron firmanın şirketinize keseceği faturalarda uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV den istisna edilmiştir.

29/7/1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak “konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri” ise  30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 12 nci sırası uyarınca % 1 oranında KDV ye tabidir.

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV uygulamasına ilişkin açıklamalara 49, 66 ve 106 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

Bu çerçevede, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için;

– Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması,

– İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

– Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

İşin konut yapı kooperatifine yapılmasına ilişkin şartın gerçekleşip gerçekleşmediği, yapı ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olmasına (bir başka deyişle, ruhsatın “yapı sahibi” bölümünde yalnızca konut yapıkooperatifinin adına yer verilmiş olmasına) göre belirlenmektedir.

Yapı ruhsatının “yapı sahibi” bölümünde adı yer alan konut yapı kooperatiflerine verilecek inşaat taahhüt işleri, bu bölümde başkaca bir gerçek ya da tüzel kişinin adına yer verilmemiş olmak ve yukarıda sayılan diğer şartları taşımak kaydıyla istisna veya indirimli oran uygulamasından yararlanmaktadır.

Yapı ruhsatının “yapı sahibi” bölümünde adı bulunmamasına rağmen “yapı müteahhidi” bölümünde adı yer alan bir konut yapı kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerinde ise “işin konut yapı kooperatifine yapılması”na yönelik şart gerçekleşmediğinden istisna ya da indirimli oran uygulanmamaktadır.

Buna göre,

– Taahhüdde bulunduğunuz inşaat işinde, yapı ruhsatının “yapı sahibi” bölümünde yalnızca inşaat taahhüt hizmetini alan konut yapı kooperatifinin adına yer verilmiş olması şartıyla indirimli oran (%1) uygulanması mümkün bulunmaktadır.

– Taşeron firma tarafından müteahhit durumundaki firmanıza verilen inşaat taahhüt işlerinde ise, işin konut yapı kooperatifine yapılması şartı yerine getirilmediğinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kooperatife Yapılacak Olan İnşaat Taahhüt İşinin Taşeron Firmaya Yaptırılması Halinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

15.07.2011

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-701-14-32

Son Yorumlananlar
Top
Menu