Üniversite Atıksu Arıtma Tesisinin İşletilmesi Ve Bakımı Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı

Üniversite Atıksu Arıtma Tesisinin İşletilmesi Ve Bakımı Hizmetlerinde Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Üniversite Atıksu Arıtma Tesisinin İşletilmesi Ve Bakımı Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

93767041-130[ 9-2012/67]-163

21/08/2013

Konu

:

……. Üniversitesine ait Atıksu Arıtma Tesisinin İşletilmesi ve Bakımı hizmetlerinde KDV tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile yapmış olduğunuz sözleşmeye istinaden, şirketinizce söz konusu Üniversitenin … Yerleşkesinde bulunan tehlikesiz atık özelliğindeki arıtma çamuruna sahip arıtma tesisinin işletme ve bakımına yönelik hizmetin verileceği, tesisin işletilmesi ve bakım işinin firmanız sorumluluğunda olduğu ve bu işle ilgili şirketinize kayıtlı 1 Çevre mühendisi 1 Teknisyen ve 3 işçi görevlendirileceği, bakım ve onarıma ait yedek parça teminin firmanızca karşılanacağı, ayrıca söz konusu sözleşme kapsamında arıtma tesisinden çıkan suyun analizlerinin yapılması ve arıtma çamurunun berteraf edilmek üzere nakliyesinin de şirketinizce yapılacağı belirtilerek söz konusu hizmetlerin katma değer vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak 1/5/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.1) bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) bölümünde sayılanlara karşı ifa edilen yapım işlerinde, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

            117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.3) bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

            Söz konusu Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara ait veya bunlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri tevkifat kapsamındadır.

            Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların bakım hizmetleri, bunların kendinden beklenen işlevleri sağlamak için belli aralıklarla veya gerektiği zaman yapılan faaliyetlerdir. Bu hizmet sırasında bakımı yapılan eşyanın belli aksam ve parçalarının değiştirilmesi de hizmetin ayrılmaz bir parçasıdır.

            Dolayısıyla, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret sayılması söz konusu olmayıp, bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dâhil bulunmaktadır.

            Ancak, bu hizmetlerde kullanılacak malzeme, yedek parça, sarf malzemesi gibi malların tadil, bakım ve onarımı yaptıranlar tarafından piyasadan satın alınıp bu işleri yapanlara verilmesi halinde, malların piyasadan satın alınması sırasında, Tebliğin (3.3) bölümünde yapılan açıklamalar saklı kalmak kaydıyla, tevkifat uygulanmayacaktır.

            Öte yandan, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.13) bölümü gereği;

            KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile münhasıran tevkifat uygulaması kapsamına alınmamış olan diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            Buna göre, … Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile yapmış olduğunuz sözleşme ile Teknik Şartname ve İdari Şartnamenin incelenmesinden, söz konusu sözleşme kapsamında adı geçen Üniversiteye hem makine-teçhizat tadil, bakım ve onarım hizmeti hem de analiz ve nakliye hizmeti verildiği anlaşılmaktadır.

            Dolayısıyla;

            – Şirketinizce … Üniversitenin … Yerleşkesinde bulunan atıksu arıtma tesisinin işletme ve bakımına yönelik olarak verilen hizmet, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.3) bölümü kapsamında değerlendirilerek tadil, bakım ve onarım hizmet bedellerine ait KDV tutarı üzerinden 5/10 oranında,

            -arıtma tesisinden çıkan suyun analizlerinin yapılması ve arıtma çamurunun berteraf edilmek üzere nakliyesi hizmeti ise Tebliğin (3.2.13) bölümü kapsamında değerlendirilerek bu hizmet bedellerine ait KDV tutarı üzerinden de 5/10 oranında

            tevkifat uygulanacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Üniversite Atıksu Arıtma Tesisinin İşletilmesi Ve Bakımı Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı

21.08.2013

93767041-130[ 9-2012/67]-163

Son Yorumlananlar
Top
Menu