Kosgeb Tarafından Desteklenen Ar-ge Ve İnovasyon Programlarında Kdv İstisnası

Kosgeb Tarafından Desteklenen Ar-ge Ve İnovasyon Programlarında Kdv İstisnasıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kosgeb Tarafından Desteklenen Ar-ge Ve İnovasyon Programlarında Kdv İstisnası 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[2011-4-1-74]-930

28/08/2013

Konu

:

Kosgeb tarafından desteklenen Ar-Ge ve İnovasyon Programlarında KDV İstisnası

            İlgi özelge talep formunuzda, 5746 sayılı kanun kapsamında KOSGEB’e yapmış olduğunuz Ar-Ge ve İnovasyon programı başvurunuz sonucunda kurul kararı ile ilgili kanunda sayılan desteklerden faydalandığınızı belirterek projenize konu olan makinenin imalatı için gerekli malzemenin alımında ve proje sonucunda imal edilecek makinenin satışında katma değer vergisi (KDV) istisnası uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu

            19/1 inci maddesinde, diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu,  KDV ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği,

            hükme bağlanmıştır.

           KDV Kanununda,  Ar-Ge ve inovasyon programları kapsamında imal edilecek makinenin teslimi ile bu makinenin imalinde kullanılacak malzeme alımlarının KDV den istisna olacağına dair bir hüküm bulunmadığından bu işlemler genel hükümlere göre KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kosgeb Tarafından Desteklenen Ar-ge Ve İnovasyon Programlarında Kdv İstisnası

28.08.2013

84974990-130[2011-4-1-74]-930

Top
Menu