Osb Tarafından Yapılan Su Teslimlerinde Sayaçlandırmanın Henüz Tamamlanmamış Olması Nedeniyle Uygulanacak Kdv Oranı

Osb Tarafından Yapılan Su Teslimlerinde Sayaçlandırmanın Henüz Tamamlanmamış Olması Nedeniyle Uygulanacak Kdv Oranı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

85373914-130[53.01.78]-113

08/12/2014

Konu

:

OSB tarafından yapılan su teslimlerinde sayaçlandırmanın henüz tamamlanmamış olması nedeniyle uygulanacak KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Bölgenizdeki katılımcı firmaların su ihtiyacını yine Bölgenizdeki su kuyularından karşıladığınız, ancak sayaçlandırma işlemlerini gerçekleştiremediğiniz için “su dağıtım hizmet bedeli” adı altında fatura düzenleyerek (% 18) oranında KDV hesapladığınız, sayaçlandırma çalışmaları tamamlanıp, tüm firmalara sayaç taktıktan sonra söz konusu su kullanımları için su bedeli faturası düzenleyerek % 8 oranında KDV hesaplayacağınız belirtilerek, halen düzenlemiş olduğunuz su dağıtım hizmeti faturalarında uygulanacak KDV oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (% 8), bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için (% 18) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin A/18-a sırasında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.01 tarife pozisyonunda yer alan mallar da bulunmaktadır. Bu tarife pozisyonu kapsamında sular, buz ve kar yer almaktadır.

            Öte yandan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 115 inci maddesinde; OSB’nin, ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu temin edebilmek amacıyla gerekli tesisleri kurabileceği ve işletebileceği, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapabileceği, su dağıtım hizmetinin verilebilmesi için, OSB ile katılımcı-abone arasında su hizmet sözleşmesinin düzenleneceği, su tüketimlerinin OSB tarafından mühürlenen su sayaçları vasıtasıyla belirleneceği, su bedelinin, bölge müdürlüğü tarafından okunacak su sayacındaki sarfiyat üzerinden tahakkuk ettirileceği düzenlenmiştir.

            Söz konusu maddede, 1 m3 suyun bedelinin, maliyeti ile su hizmet payından oluşacağı  ifade edilmiş, su hizmetleri payının ise, OSB’lerin su temin etmek amacıyla yapacağı her türlü anlaşma sonucu proje, tesis yapımı, su deposu ve pompa istasyonlarının bakım ve onarımı, işletilmesi, iletim ve dağıtım hattında olabilecek arızaların bakım ve onarımı, müşterek tesis ve alanların su ihtiyaçlarının karşılanması, müşterek yeşil alanların sulanması, personel ücretleri, su kayıpları ve benzeri giderlerin m3’e yansıtılması esası ile tespit edileceği belirtilmiştir.

           Buna göre, Bölgenizdeki firmalara fiilen dağıtım ve satışını yaptığınız su teslimleri için (% 8) oranında KDV hesaplanacaktır. Ancak yukarıda tanımı yapılan su bedeli içinde yer alan ve birim m3’e yansıtılan hizmet ve giderler dışında, ayrıca yapılacak hizmetler için ise (% 18) oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

.

Özelge:Osb Tarafından Yapılan Su Teslimlerinde Sayaçlandırmanın Henüz Tamamlanmamış Olması Nedeniyle Uygulanacak Kdv Oranı

08.12.2014

85373914-130[53.01.78]-113

Top
Menu