Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmaya Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Teslimlerde Kdv Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmaya Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Teslimlerde Kdv Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1311

11/04/2012

Konu

:

Serbest bölgede faaliyette bulunan firmaya Finansal kiralama sözleşmesi kapsamında yapılan teslimlerde KDV uygulanıp uygulanmayacağı.

İlgi kayıtlı özelge talep formunuzda,  … Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren şubeniz için finansal kiralama yoluyla temin edilen simülatör cihazına ilişkin katma değer vergisi (KDV) uygulaması hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 17/4-ı maddesinde, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Serbest Bölgeler Kanununun, 5810 sayılı Kanunla değişik, 6 ncı maddesinde, serbest bölgeler; Türkiye Gümrük Bölgesinin parçası olmakla beraber, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler olarak tanımlanmış ve bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 8 inci maddesinde de serbest bölge ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaretin, dış ticaret rejimine tabi olduğu, serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, serbest bölge içinde gerçekleşen hizmet ifaları KDV den müstesnadır. Hizmet ifa edenin serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatının olup olmaması bu istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

            Ancak, serbest bölge dışından serbest bölgeye, serbest bölgeden serbest bölge dışına ancak yurt içine yönelik olarak verilen hizmetler KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddeleri gereğince KDV ye tabidir.

            Öte yandan, Finansal Kiralama Kanununun 5 inci maddesinde, sözleşmeye taşınır ve taşınmaz malların konu olabileceği, 9 uncu maddesinde de, finansal kiralama konusu malın mülkiyetinin kiralayan şirkete ait olduğu, ancak tarafların sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının, malın mülkiyetini satın alma hakkını haiz olacağını kararlaştırabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, serbest bölgede faaliyet gösteren şubenize finansal kiralama sözleşmesi kapsamında simülatör cihazı kiralanması işlemi, gerek hizmet ihracatı gerekse serbest bölgelerde verilen hizmetler kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel hükümlere göre KDV ye tabi olacaktır.

            Diğer taraftan, finansal kiralamaya konu malın sözleşme süresi sonunda firmanıza devri işlemi, serbest bölgelere yapılan mal teslimi olarak değerlendirileceğinden, yürürlükteki mevzuata göre belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirildiği takdirde, ihracat istisnası hükümleri çerçevesinde işlem görecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmaya Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Teslimlerde Kdv Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

11.04.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1311

Top
Menu