Şirketin Kapasite Raporunda Belirtilen Üretim Konusu Mallar Dışında Ürettiği Farklı Malları İhraç Kaydıyla Teslim Etmesi Halinde, Söz Konusu Malların İmalatçısı Olarak Kabul Edileceğinden Tecil Edilmiş Bulunan Katma Değer Vergisi Yönünden Genel Hükümler Ç

Şirketin Kapasite Raporunda Belirtilen Üretim Konusu Mallar Dışında Ürettiği Farklı Malları İhraç Kaydıyla Teslim Etmesi Halinde, Söz Konusu Malların İmalatçısı Olarak Kabul Edileceğinden Tecil Edilmiş Bulunan Katma Değer Vergisi Yönünden Genel Hükümler Çkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Şirketin Kapasite Raporunda Belirtilen Üretim Konusu Mallar Dışında Ürettiği Farklı Malları İhraç Kaydıyla Teslim Etmesi Halinde, Söz Konusu Malların İmalatçısı Olarak Kabul Edileceğinden Tecil Edilmiş Bulunan Katma Değer Vergisi Yönünden Genel Hükümler Ç

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 02.01.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.55/5511-187/141
KONU : Şirketin kapasite raporunda
belirtilen üretim konusu mallar
dışında ürettiği farklı malları ihraç
kaydıyla teslim etmesi halinde, söz
konusu malların imalatçısı olarak
kabul edilip edilemeyeceği hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
ANKARA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Vasıtalı Ver. Gel. Müd.)

İLGİ: a) 4.12.1995 tarih ve DEF.O.06.12/KDV-14011-085/17961 sayılı,
b) 14.10.1996 tarih ve B.07.4.DEF.O.06.12/KDV-14011-085/14237 sayılı yazılarınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelendi.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmemekte, imalatçılarca tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, Vergi Dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır. Söz konusu malları ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin edilmektedir. Katma Değer vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulamasından 6948 sayılı Kanun çerçevesinde tanımı yapılan imalatçılar yararlanmakta olup, konu ile ilgili olarak 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

İlgi yazınızda bahsi geçen konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca bir karar verilebilmesi açısından, unvan değişikliğine rağmen sanayi sicil belgesinde eski unvanı yer alan ve kapasite raporunda belirtilen üretim konusu mallar dışında ürettiği farklı malları ihraç kaydıyla teslim eden ……………………………. Ltd. Şti.’nin bu şekilde teslim ettiği malların imalatçısı olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görüşü sorulmuştur.

Konu ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan 7.8.1996 gün ve 13050 sayılı yazıda, mükellefin daha önce düzenlenmiş kapasite raporunda, “Tow-ball-kamyon çekme kancası” yer almamakla birlikte adı geçen firmanın üretim esasını oluşturan “sıcak çelik döğme işlemi”nin, değişik “kalıp yapılar” oluşturarak üretimde değişik şekil içeren ürünler üretebilme olanağı sağlayabileceği düşüncesinden hareketle, Bakanlıkları elemanlarınca yapılan incelemede üretim hattında Universal torna tezgahları, freze tezgahları, CNC torna tezgahı, presler ve sütunlu matkaplar yer almakta ve çalışanlarca, değişik şekillerde ürünler üretebilmeye uygun kalıp yapılabildiği ve preslere sabitlenen bu kalıplarda istenen tavlama sıcaklığında işlem görmüş malzemenin şekil almasının sağlanabildiği tespit edilmiştir. Yazıda ayrıca “tow-ball (Kamyon çekme kancası)” isimli ürünün de, kapasite raporunda belirtilen diğer ürünlere ilaveten üretilmekte olduğunun müşahade edildiği, kapasite raporunda bu ürünün de yer alması halinde Sanayi Sicil Belgesi kapsamında değerlendirilebileceği ifade edilmektedir.

Mükellef adına bilahare düzenlenen kapasite raporunda da söz konusu ürüne yer verilmiş bulunmakta, Ankara Sanayi Odasının 25.12.1996 tarih ve 4/50733-5506 sayılı yazısında da firmanın 1994 yılından itibaren tow-ball imalatına başladığı ve gerek makine cihaz gerek personel ve bilgi birikimi yönünden diğer imalatlar yanında tow-ball imal etmeye de yeterli olduğu konusunda ekspertiz raporu düzenlendiği ifade edilmektedir.

Dolayısıyla, adı geçen firmanın söz konusu ürünün imalatçısı olduğu tespit edilmiş bulunduğundan, Mayıs/1995 döneminde ihraç kaydıyla satışını yaptığı söz konusu ürünle ilgili olarak tecil edilmiş bulunan katma değer vergisi yönünden genel hükümler çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Şirketin Kapasite Raporunda Belirtilen Üretim Konusu Mallar Dışında Ürettiği Farklı Malları İhraç Kaydıyla Teslim Etmesi Halinde, Söz Konusu Malların İmalatçısı Olarak Kabul Edileceğinden Tecil Edilmiş Bulunan Katma Değer Vergisi Yönünden Genel Hükümler Ç

02.01.1997

B.07.0.GEL.0.55/5511-187/141

Son Yorumlananlar
Top
Menu