Sulama Birliğine Ait Arsa Satışının Kdv Muafiyeti Hk.

Sulama Birliğine Ait Arsa Satışının Kdv Muafiyeti Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sulama Birliğine Ait Arsa Satışının Kdv Muafiyeti Hk. 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

63611781-130 [17-2014/5]-13

24/04/2014

Konu

:

Sulama Birliğine ait arsa satışının KDV muafiyeti Hk.

         İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 6172 sayılı Sulama Birliği Kanununa tabi olarak faaliyet gösteren Birliğinizin 25/12/2005 tarihinde satın aldığı  arsaları ihale yolu ile satışını yapmaya karar verildiği belirtilerek, satış işleminin KDV ye tabi olup olmadığı hususunda Defterdarlığımız  görüşü talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            -1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV’nin konusuna girdiği,

            -17/4-r maddesinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin KDV den istisna olduğu,

            hükme bağlanmıştır.

            Kanununun 1/3-d maddesi ile verginin konusuna girdiği hükme bağlanan işlemlerde, teslimin ticari, sınaî, zirai ve mesleki faaliyet kapsamında yapılmaması ve işlemi yapanların hukuki statü ve kişilikleri vergilendirmeye engel teşkil etmemekte olup, yapılan işlemler de bu kapsamda KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Kanunun 17/4-r maddesinde yer alan kurumlar veya belediyeler ile il özel idareleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmayan Birliğinizin ihale yolu ile arsa satış işlemi, Kanunun 1/3-d maddesi gereğince KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sulama Birliğine Ait Arsa Satışının Kdv Muafiyeti Hk.

24.04.2014

63611781-130 [17-2014/5]-13

Son Yorumlananlar
Top
Menu